Hi there! I'm Chanh👦🏻 I'm passionate about learning, building 'cool' stuff🍌 and travelling🍏. Feel free to reach out to me below regarding professional work🍋, or just for a chat!🍊

  Có 5 bài viết trong tháng 07/2019

 • Tổng hợp bài tập Pascal

  20/07/2019

  Điều kiện: Ước chung lớn nhất là gì? Nếu một số nguyên bất kỳ chia hết cho số nguyên được gọi là ước của số nguyên và được gọi là bội của . Nếu 2 số dương…

 • Hiệu ứng di chuyển đến ID với jQuery

  15/07/2019

  Đây là một đoạn mã jQuery mà tôi thường sử dụng khi tôi cần cuộn đến ID. Chỉ cần thay đổi giá trị (tốc độ tính bằng mili giây) mà bạn muốn trang cuộn xuống. Mã…

 • Các câu lệnh và thư viện của Pascal

  09/07/2019

  Các câu lệnh cơ bản in ra màn hình liền sau ký tự cuối; ghi file. in xuống một hàng; ghi file. đọc biến; đọc file. đọc biến và dừng màn hình; đọc file.…

 • Các lệnh Git hữu ích

  03/07/2019

  Upload tất cả các tệp lên kho Git Nếu bạn có một dự án trên máy tính của mình và bạn vừa tạo một kho Git trống trong GitHub, hãy sử dụng các lệnh này để tải mọi…