Hi there! I'm Chanh 🥑 I'm passionate about learning, building 'cool' stuff 🍌 and travelling 🍏. Feel free to reach out to me below regarding professional work 🍋, or just for a chat! 🍊

    Có 1 bài viết trong tháng 01/2021

  • Visual Studio Code Extensions

    30/01/2021

    Visual Studio Code là một trong những trình soạn thảo code được sử dụng rộng rãi nhất trong cộng đồng nhà phát triển. Một trong những lý do giải thích cho sự…