Hi there! I'm Chanh👦🏻 I'm passionate about learning, building 'cool' stuff🍌 and travelling🍏. Feel free to reach out to me below regarding professional work🍋, or just for a chat!🍊

    Có 2 bài viết trong tháng 12/2021

  • Cách Export Slides trên slides.com vào GatsbyJS

    09/12/2021

    Nếu bạn chưa biết slides.com là gì? thì nó là ​​một ứng dụng web dùng để chỉnh sửa hay tạo các bản trình chiếu dựa trên Reveal.js một thư viện JavaScript để tạo…