Tổng hợp bài tập Pascal

Pascal 8 năm 2018 - 2019

Bài 1: Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất (UCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai số nhập từ bàn phím.

 • Điều kiện:

  • Ước chung lớn nhất là gì? Nếu một số nguyên $a$ bất kỳ chia hết cho số nguyên $c$ được gọi là ước của số nguyên $a$ và $a$ được gọi là bội của $c$. Nếu 2 số dương $a$ và $b$ bất kỳ cùng chia hết cho một số nguyên $c$ lớn nhất thì $c$ được gọi là ước chung lớn nhất của $a$ và $b$. Nếu $a$ và $b$ đều bằng 0 thì chúng không có ước chung.
  • Bội chung nhỏ nhất là gì? $c$ được gọi là bội chung nhỏ nhất của $a$ và $b$ khi $c$ là số nguyên nhỏ nhất chia hết cho $a$ và $b$.
$$ UCLN(a,b) = \frac{a*b}{BCNN(a,b)} $$
 • Cách giải:

  • Lấy số lớn hơn trong 2 số đã cho trừ đi nhau. Lặp lại thao tác cho đến khi 2 số bằng nhau thì ngừng => UCLN. Và làm theo công thức trên ta được BCNN.
  • Chương trình:

   var a,b,UCLN,BCNN:integer;
   begin
   write('Nhap vao 2 so a va b');
   readln(a,b);
   BCNN:=a*b;
   While a<>b do 
   If a>b then a:=a-b else b:=b-a;
   UCLN:=a;
   BCNN:=BCNN div UCLN;
   write(UCLN,' ',BCNN);
   end.

Bài 2: Viết chương trình nhập vào một dãy gồm $N$ số nguyên rồi thực hiện các yêu cầu sau:

 1. Cho biết có bao nhiêu số lẽ trong dãy.
 2. Tính trung bình cộng của các số lẽ trong dãy đó.

Bài 3: Viết chương trình giải bài toán sau:

Trăm trâu trăm cỏ
Trâu đứng ăn năm
Trâu nằm ăn ba
Lụ khụ trâu già
Ba con một bó
Hỏi mỗi loại mấy con?

 • Có một trăm con trâu ăn hết một trăm bó cỏ. Mỗi con trâu đứng ăn đưọc 5 bó. Mỗi con trâu nằm ăn được 3 bó và ba con trâu già thì chia nhau chỉ ăn được 1 bó. Hỏi có bao nhiêu con trâu đứng, bao nhiêu con trâu nằm và bao nhiêu con trâu già.
 • Phân tích:

  • Trâu đứng ăn 5 => số cỏ ăn là 5 bó => số trâu đứng <=20.
  • Trâu nằm ăn 3 => số cỏ ăn được là 3 bó => số trâu nằm <=33
  • Trâu già = 100 – số trâu đứng – số trâu nằm.
 • Chương trình:
Program ConTrau;
Uses Crt;
Var i,j,k:byte;
Begin
 Clrscr;
 For i:=1 to 20 do
  For j:=1 to 33 do
   begin
    k:=100-i-j;
    if 5*i+3*j+k/3 = 100 then
     Writeln('Trau dung ',i,' trau nam ',j,' trau gia ',k);
   end;
 Readln
End.

Bài 4: Cho dãy gồm $N$ số nguyên dương $A=\{a_1, a_2, a_3,..., a_n\}$. Hãy tìm và in ra màn hình số nguyên tố lớn nhất có trong dãy. Nếu trong dãy không có số nguyên tố nào thì in ra màn hình số $0$.