Cấu trúc rẽ nhánh trong Python

Các cấu trúc rẽ nhánh trong Python được thể hiện bằng câu lệnh điều kiện if if-else if-elif-else với các dạng như sau:

Cấu trúc rẽ nhánh, câu lệnh điều kiện trong python, if else, if elif else

Chưa đầy đủ (if)

 • Cú pháp: if condition: <câu lệnh>
 • Nếu condition (điều kiện) là đúng thì thực hiện câu lệnh.
 • Ví dụ

  a = 5
  b = 10
  if (a < b):
    print(b, 'là số lớn hơn', a)

Đầy đủ (if-else)

 • Cú pháp: if condition: <câu lệnh 1> else: <câu lệnh 2>
 • Nếu condition (điều kiện) là đúng thì thực hiện câu lệnh 1. Ngược lại, thì thực hiện câu lệnh 2.
 • Ví dụ

  a = 5
  b = 10
  if (a < b):
    print(b, 'là số lớn hơn', a)
  else:
    print(b, 'là số nhỏ hơn', a)

Lồng vào nhau (if-elif-else)

 • Có cấu trúc như sau:

  if condition1: # Nếu condition1 là đúng thì
    # Thực hiện các câu lệnh 1
  elif condition2: # Ngược lại, nếu condition2 đúng thì
    # Thực hiện các câu lệnh 2
  elif condition3: # Ngược lại, nếu condition3 đúng thì
    # Thực hiện các câu lệnh 3
  else: # Ngươc lại
    # Thực hiện các câu lệnh 4
 • Ví dụ

  a = 5
  b = 10
  if (a < b):
    print(b, 'là số lớn hơn', a)
  elif (a>b):
    print(b, 'là số nhỏ hơn', a)
  else:
    print(a, 'và', b, 'là bằng nhau')
© 2019-2021 Phan Nhật Chánh