For me only

Trang này dành riêng cho tác giả. Thường xuyên thay đổi và cập nhật các tính năng trên trang. Nếu có gì thắc mắc, xin vui lòng liên hệ tác giả.

Cấu trúc chung

Nội dung bài viết được soạn trên file markdown (.md). Nếu bạn chưa hiểu về nó hãy xem Markdown Guide - Markdown Shortcuts - chuẩn Markdown

- title: 'Tiêu đề của bài viết'
- title: '[Tiêu đề của bài viết](liên kết bên ngoài)'
- date: Hiển thị ngày tạo bài viết YYYY-MM-DD
- update: Hiển thị ngày cập nhật bài viết YYYY-MM-DD
- icon: Đường dẫn chứa ảnh thumbnails/cant.png
- categories: Các categories đã sử dụng tại đây. Nếu nhiều category thì theo cấu trúc ["cate-1","cate-2",...]
- tags: Các tags đã được sử dụng tại đây. Nếu nhiều tag thì theo cấu trúc ["tag-1","tag-2",...].
- keywords: ["keyword1","keyword2",...]

Chèn các câu hỏi

 • Sử dụng <h4 class="question">How to go to up here!</h4>
 • How to go to up here!

Phông chữ & văn bản

 • Ký hiệu trùng với Markdown: Thêm dấu \ trước những kí hiệu đó (\*text* ta được *text*)
 • Văn bản được đánh dấu: <mark>texts</mark> ví dụ: highlight dòng chữ này
 • Bàn phím Ctrl + A ta sử dụng <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>A</kbd>

Chèn các thành phần

Hộp thông báo của Bootstrap

<div class="alert alert-warning" role="alert" markdown="1">
alert warning
</div>
alert warning
<div class="alert alert-success" role="alert" markdown="1">
alert success
</div>
alert success
<div class="alert alert-primary" role="alert" markdown="1">
alert primary
</div>
alert primary

Sử dụng Emoji

 • Danh sách các biểu tượng cảm xúc xem ở đây hoặc ở đây
 • Để hiển thị con gà emoji-chicken bản chỉ cần gõ :chicken:

Syntax Highlighter

 • Sử dụng options dưới đây:
  • {numberLines: true} Đánh số cho các dòng.
  • {numberLines: 5} Đánh số cho các dòng và bắt đầu từ số 5.
  • {1,5-7} Tô khối cho dòng số 1 và dòng số 5 đến 7.
  • :title=gatsby-config.js Sử dụng code title.
  • Dấu nhắc Shell (mặt định là [[email protected]] $)
   • {outputLines: 2,4-6} chỉ định dòng không thêm dấu nhắc lệnh vào.
   • {promptUser: user} chỉ định tên người dùng [[email protected]] $
   • {promptHost: host} chỉ định máy chủ [[email protected]] $
gatsby-config.js
plugins: [ {
  resolve: `gatsby-transformer-remark`,
  options: {
   plugins: [    `gatsby-remark-prismjs`,   ]  }
 }
]
shell_or_bash
python
Python 3.8.5 (tags/v3.8.5:580fbb0, Jul 20 2020, 15:43:08) [MSC v.1926 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
import numpy
 • Diff code blocks: sử dụng diff hoặc diff-[language] để bật tô sáng code. Sử dụng dấu - để ghi chú là xóa dòng , dấu + để thêm dòng)

  - allMarkdownRemark(
  + allMdx(
  ...
  - const posts = result.data.allMarkdownRemark.edges
  + const posts = result.data.allMdx.edges
  ...
  - if (node.internal.type === `MarkdownRemark`) {
  + if (node.internal.type === `Mdx`) {
 • Sử dụng style plugin gatsby-remark-prismjs. Xem thêm tại prismjs.com.

Sử dụng MathJax

 • Ví dụ để hiển thị ax2+bx+c=0ax^{2} + bx + c = 0 hoặc xn+yn=znx^n + y^n = z^n sử dụng:

  - Trên một dòng, sử dụng $math-expression$
  $ x^n + y^n = z^n $
  
  - Nhiều dòng, sử dụng $$math block$$ hoặc
  $$
  ax^{2} + bx + c = 0
  $$
 • Nếu bạn muốn chèn một số ký tự đặc biệt, bạn phải đặt \ ví dụ: \{ 1,2,3 \} cho kết quả {1,2,3}\{ 1,2,3 \}

 • Sử dụng giá trị tuyệt đối, ví dụ: \vert -2 \vert cho kết quả 2\vert -2 \vert

 • Không sử dụng * cho biểu tượng dấu sao, hãy sử dụng a \ast b và cho kết quả aba \ast b

 • Nếu bạn muốn nhập một ma trận như [A]=[1223.999],[A]=\begin{bmatrix}1 & 2 \\\\ 2 & 3.999 \end{bmatrix}, gõ mã code như dưới đây

$[A]=\begin{bmatrix}1 & 2 \\\\ 2 & 3.999 \end{bmatrix},$
Nếu bạn thích bài viết này. Hãy cho tôi một số trái tim!
0
trái tim đã nhận được.

Đăng ký nhận bản tin!

Tôi sẽ gửi một email cho bạn khi tôi tạo ra một cái gì đó mới. Tôi sẽ không bao giờ gửi thư rác cho bạn 🙅‍♂️! và bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.