For me only

Cấu trúc chung

Nội dung bài viết được soạn trên file markdown (.md). Nếu bạn chưa hiểu về nó hãy xem Markdown Guide - Markdown Shortcuts - chuẩn Markdown

- title: 'Tiêu đề của bài viết'
- title: '[Tiêu đề của bài viết](liên kết bên ngoài)'
- date: Hiển thị ngày tạo bài viết YYYY-MM-DD
- update: Hiển thị ngày cập nhật bài viết YYYY-MM-DD
- icon: Đường dẫn chứa ảnh thumbnails/cant.png
- categories: Các categories đã sử dụng tại đây. Nếu nhiều category thì theo cấu trúc ["cate-1","cate-2",...]
- tags: Các tags đã được sử dụng tại đây. Nếu nhiều tag thì theo cấu trúc ["tag-1","tag-2",...].
- keywords: ["keyword1","keyword2",...]

Chèn các câu hỏi

 • Sử dụng <h4 class="question">How to go to up here!</h4>
 • How to go to up here!

Phông chữ & văn bản

 • Ký hiệu trùng với Markdown: Thêm dấu \ trước những kí hiệu đó (\*text* ta được *text*)
 • Văn bản được đánh dấu: <mark>texts</mark> ta được texts
 • Bàn phím Ctrl + A <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>A</kbd>

Chèn các thành phần

Hộp thông báo của Bootstrap

<div class="alert alert-warning" role="alert" markdown="1">
alert warning
</div>
alert warning
<div class="alert alert-success" role="alert" markdown="1">
alert success
</div>
alert success
<div class="alert alert-primary" role="alert" markdown="1">
alert primary
</div>
alert primary

Sử dụng Emoji

 • Danh sách các biểu tượng cảm xúc xem ở đây hoặc ở đây
 • Để hiển thị con gà emoji-chicken bản chỉ cần gõ :chicken:

Syntax Highlighter

Xem thêm tại prismjs.com

Sử dụng MathJax

 • Ví dụ để hiển thị ax2+bx+c=0ax^{2} + bx + c = 0 hoặc xn+yn=znx^n + y^n = z^n sử dụng:

  - Trên một dòng, sử dụng $math-expression$
  $ x^n + y^n = z^n $
  
  - Nhiều dòng, sử dụng $$math block$$ hoặc
  $$
  ax^{2} + bx + c = 0
  $$
 • Nếu bạn muốn chèn một số ký tự đặc biệt, bạn phải đặt \ ví dụ: \{ 1,2,3 \} cho kết quả {1,2,3}\{ 1,2,3 \}
 • Sử dụng giá trị tuyệt đối, ví dụ: \vert -2 \vert cho kết quả 2\vert -2 \vert
 • Không sử dụng * cho biểu tượng dấu sao, hãy sử dụng a \ast b và cho kết quả aba \ast b
 • Nếu bạn muốn nhập một ma trận như [A]=[1223.999],[A]=\begin{bmatrix}1 & 2 \\\\ 2 & 3.999 \end{bmatrix}, gõ mã code như dưới đây

  $[A]=\begin{bmatrix}1 & 2 \\\\ 2 & 3.999 \end{bmatrix},$
 • Tài liệu tham khảo.
© 2019-2021 Phan Nhật Chánh