For me only

Bài đăng này chỉ dành cho tôi để viết bài và nó sẽ được cập nhật thường xuyên mà không cần thông báo! Các bạn vui lòng đọc các bài khác nhé!

Cấu trúc chung

Nội dung bài viết được soạn trên file markdown (.md). Nếu bạn chưa hiểu về nó hãy xem Markdown Guide - Markdown Shortcuts - chuẩn Markdown

- title: 'Tiêu đề của bài viết'.
- date: Hiển thị ngày tạo bài viết YYYY-MM-DD.
- update: Hiển thị ngày cập nhật bài viết YYYY-MM-DD.
- thumbnail: Đường dẫn chứa ảnh.
- tags: Các tag liên quan đến bài viết, bạn xem thêm các nhãn đã được sử dụng ở mục tags. Nếu nhiều tag thì bạn viết theo cấu trúc ["tag1","tag2",...].
- keywords: ["keyword1","keyword2",...]

Chèn các câu hỏi

 • Sử dụng <h4 class="question">Câu hỏi</h4>

Phông chữ & văn bản

 • Ký hiệu trùng với Markdown: \*text* (thêm dấu \ trước những kí hiệu đó)
 • Sử dụng các class:

  • Căn chỉnh .text-right .text-center .text-justify .vertical-center .flex
  • Display .block .inline-block .inline
  • Trạng thái hiển thị .show .hide
  • Màu sắc văn bản .green .red .pink .blue .yellow
  • Thông báo <p class="alert alert-warning"> <p class="alert alert-success">
  • Ghi chú note
 • Văn bản được đánh dấu: <mark>texts</mark>
 • Bàn phím Ctrl + A <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>A</kbd>
 • Huy hiệu : <new />
 • Huy hiệu : <update />

Chèn các thành phần

Hộp thông báo của Bootstrap

<div class="alert alert-warning" role="alert" markdown="1">
alert warning
</div>
alert warning
<div class="alert alert-success" role="alert" markdown="1">
alert success
</div>
alert success
<div class="alert alert-primary" role="alert" markdown="1">
alert primary
</div>
alert primary

Sử dụng Emoji

 • Danh sách các biểu tượng cảm xúc xem ở đây
 • Để hiển thị con gà emoji-chicken bản chỉ cần gõ :chicken:

Syntax Highlighter

Xem thêm tại prismjs.com

Sử dụng MathJax

 • Tài liệu tham khảo.
 • Ví dụ để hiển thị ax2+bx+c=0ax^{2} + bx + c = 0 sử dụng:

  $$
  ax^{2} + bx + c = 0
  $$
© 2019-2020 Phan Nhật Chánh