Get the middle character

Task

Bạn sẽ được cung cấp một từ (chuỗi). Công việc của bạn là trả về ký tự ở giữa của từ đó. Nếu độ dài của từ là lẻ thì trả về ký tự giữa. Nếu độ dài của từ là chẵn thì trả về 2 ký tự ở giữa.

Examples

print(get_middle("test")) # return "es"
print(get_middle("testing")) # return "t"
print(get_middle("middle")) # return "dd"
print(get_middle("A")) # return "A"

My solution

def get_middle(s):
  if len(s) % 2 :
    return s[len(s)//2]
  else:
    return s[(len(s)//2)-1 : (len(s)//2)+1]

Remarkable ideas

Python 2

def get_middle(s):
  return s[(len(s)-1)/2:len(s)/2+1]

Python 3

def get_middle(s):
  return(s[(len(s)-1)//2 : len(s)//2+1])
Nếu bạn thích bài viết này. Hãy cho tôi một số trái tim!
0
trái tim đã nhận được.

Đăng ký nhận bản tin!

Tôi sẽ gửi một email cho bạn khi tôi tạo ra một cái gì đó mới. Tôi sẽ không bao giờ gửi thư rác cho bạn 🙅‍♂️! và bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.