Get the middle character

Task

Bạn sẽ được cung cấp một từ (chuỗi). Công việc của bạn là trả về ký tự ở giữa của từ đó. Nếu độ dài của từ là lẻ thì trả về ký tự giữa. Nếu độ dài của từ là chẵn thì trả về 2 ký tự ở giữa.

Examples

print(get_middle("test")) # return "es"
print(get_middle("testing")) # return "t"
print(get_middle("middle")) # return "dd"
print(get_middle("A")) # return "A"

My solution

def get_middle(s):
  if len(s) % 2 :
    return s[len(s)//2]
  else:
    return s[(len(s)//2)-1 : (len(s)//2)+1]

Remarkable ideas

Python 2

def get_middle(s):
  return s[(len(s)-1)/2:len(s)/2+1]

Python 3

def get_middle(s):
  return(s[(len(s)-1)//2 : len(s)//2+1])
© 2019-2021 Phan Nhật Chánh