Kích hoạt MathJax trong GatsbyJS

MathJax là một mã nguồn JavaScript mở, dùng để hiển thị các công thức Toán trên các trình duyệt web hiện đại. Xem thêm trên wikipedia

MathJax hỗ trợ cho nhiều web platform như Wordpress, MediaWiki, Drupal,... Bài viết này sẽ trình bày cách kích hoạt công thức Toán trong GatsbyJS qua vài thao tác đơn giản.

Cấu hình gatsby-config.js

- Đầu tiên bạn sẽ cài đặt plugin gatsby-remark-mathjax với dòng lệnh:

npm install --save gatsby-remark-mathjax

- Tiếp theo, khai báo plugin trong gatsby-config.js

// In your gatsby-config.js
plugins: [
 {
  resolve: `gatsby-transformer-remark`,
  options: {
   plugins: [
    `gatsby-remark-mathjax`,
   ],
  },
 },
],

Chỉnh html.js

- Chạy đoạn lệnh dưới để sao chép tệp tin default-html.js trong thư mục .cache sang thư mục src/html.js

cp .cache/default-html.js src/html.js

- Đây là tệp html.js hoàn chỉnh sau khi tạo và chỉnh sửa

html.js
import React from 'react';
import PropTypes from 'prop-types';

const MathJaxConfig = `
window.MathJax = {
 tex2jax: {
  inlineMath: [['$', '$'] ],
  displayMath: [['$$', '$$'] ],
  processEscapes: true,
  processEnvironments: true,
  skipTags: ['script', 'noscript', 'style', 'textarea', 'pre'],
  TeX: {
   equationNumbers: {autoNumber: 'AMS'},
   extensions: ['AMSmath.js', 'AMSsymbols.js', 'color.js'],
  },
 }
};
`;

export default class HTML extends React.Component {
 render() {
  return (
   <html {...this.props.htmlAttributes}>
    <head>
     <meta charSet="utf-8" />
     <meta httpEquiv="x-ua-compatible" content="ie=edge" />
     <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"
     />
     {this.props.headComponents}
    </head>
    <body {...this.props.bodyAttributes}>
     {this.props.preBodyComponents}
     <div
      key={`body`}
      id="___gatsby"
      dangerouslySetInnerHTML={{__html: this.props.body}}
     />
     {this.props.postBodyComponents}
     <script dangerouslySetInnerHTML={{__html: MathJaxConfig}} />
     <script
      defer
      src="https://cdn.bootcss.com/mathjax/2.7.4/latest.js?config=TeX-AMS_SVG"
     />
    </body>
   </html>
  );
 }
}

HTML.propTypes = {
 htmlAttributes: PropTypes.object,
 headComponents: PropTypes.array,
 bodyAttributes: PropTypes.object,
 preBodyComponents: PropTypes.array,
 body: PropTypes.string,
 postBodyComponents: PropTypes.array,
};

Chỉnh sửa gatsby-browser.js

- MathJax sẽ xử lý tất cả các biểu thức toán học khi vị trí thay đổi.

exports.onRouteUpdate = ({location}) => {
 console.log('new pathname', location.pathname);
 if (window.MathJax !== undefined) {
  MathJax.Hub.Queue(['Typeset', MathJax.Hub]);
 }
};

- Như vậy là đã hoàn thành các bước kích hoạt MathJax trên Gatsby. Để kiểm tra kết quả bạn mở markdown và thử gõ một biểu thức toán học nào đó.

f(x)=f^(ξ),e2πiξx,dξf(x) = \int_{-\infty}^\infty \hat f(\xi),e^{2 \pi i \xi x} ,d\xi
Nếu bạn thích bài viết này. Hãy cho tôi một số trái tim!
0
trái tim đã nhận được.

Đăng ký nhận bản tin!

Tôi sẽ gửi một email cho bạn khi tôi tạo ra một cái gì đó mới. Tôi sẽ không bao giờ gửi thư rác cho bạn 🙅‍♂️! và bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.