Sử dụng GatsbyJS

Cài đặt môi trường trên localhost

Cài đặt npmNodeJS (với npm) . Kiểm tra phiên bản hiện tại: npm -v (đối với npm) và node -v (đối với nodejs). Sau đó, bạn có thể cài đặt Gatsby:

# install
npm install --global gatsby-cli
# check version
gatsby -v
# update
npm i -g gatsby-cli

Cài đặt trang web mới với lệnh

gatsby new gatsby-site #Tạo một trang với tên 'gatsby-site'
cd gatsby-site
gatsby develop #Chạy tại địa chỉ http://localhost:8000

Bạn có thể xem GraphiQL , một IDE trong trình duyệt, để xem dữ liệu của trang web http://localhost:8000/___GraphQL

Cập nhật, nâng cấp phiên bản

 1. Kiểm tra các phiên bản mới bằng lệnh npm outdated
 2. Mở package.json sửa bản cũ thành thành bản mới. Xem thêm tại đây
 3. Chạy lệnh npm update để cập nhật.

Các thành phần từ Gatsby

 • Sử dụng Link (sử dụng cho liên kết nội bộ thay thế cho thẻ <a>). Đối với các liên kết bên ngoài, sử dụng <a> như bình thường.

  import { Link } from 'gatsby'
  <Link to="/">Text<Link/> //Chỉ sử dụng cho liên kết nội bộ

  Không thể sử dụng target='_blank' với <Link>

 • Sử dụng className thay vì class= Ví dụ: className = "abc" hay className = "abc xyz".

 • Sử dụng CSS
  <div style={{ color: "#ffff", paddingTop: "10px" }}></div>
 • Ngày trong Gatsby {new Date().getFullYear()} hoặc sử dụng moment.js

 • Active className trong menu trên trang web với GatsbyJS:

  <Link to="/about/" activeClassName="active">About Me</Link>
  <Link to="/contact/" activeClassName="active">Contact</Link>

Áp dụng Bootstrap

Bạn có thể cài đặt Gatsby Bootstrap Starter.

gatsby new gatstrap https://github.com/jaxx2104/gatsby-starter-bootstrap

Sử dụng plugin

Nếu bạn muốn bắt đầu lại từ đầu thì sao? Cài đặt react-bootstrapbootstrap

npm install react-bootstrap bootstrap --save
# --save to save to package.json
Cập nhật vào gatsby-browser.js
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

Sử dụng SASS

Để sử dụng import scss trong gatsby hãy tham khảo cách sau

// in /scr/pages/index.js
import Layout from "../layouts/layout"

// in /scr/layouts/layout.js
import "../styles/main.scss"

// in /scr/styles/main.scss
@import "layout";

// in /scr/styles/_layout.scss
// scss codes

Bạn có thể xem thêm các cách biên dịch SCSS sang CSS.

Các thành phần khác

Tạo một bài viết nháp

Cập nhật gatsby-node.js
exports.createSchemaCustomization = ({ actions, schema }) => {
 const { createTypes, createFieldExtension } = actions

 createFieldExtension({
  name: `defaultFalse`,
  extend() {
   return {
    resolve(source, args, context, info) {
     if (source[info.fieldName] == null) {
      return false
     }
     return source[info.fieldName]
    },
   }
  },
 })

 createTypes(`
  type MarkdownRemark implements Node {
   frontmatter: Frontmatter
  }
  type Frontmatter {
   draft: Boolean @defaultFalse
  }
 `)
}
Markdown
---
title: Tieu de bai viet
date: 2020-01-27
draft: true
---
GraphQL
query {
 allMarkdownRemark(filter: { frontmatter: { draft: { eq: false } } }) {
  nodes {
   frontmatter {
    title
    date
   }
  }
 }
}

Tích hợp MathJax

Table of Content

GraphQL
query MyQuery {
 markdownRemark {
  frontmatter {
   title
  }
  tableOfContents(pathToSlugField: "fields.slug") //đường dn đầy đủ
  tableOfContents(absolute: false) //đường dn tuyt đối-tương đối
 }
}

Chèn file Javascript

 • Tạo một thư mục gốc có tên static. Tiếp theo, bạn tạo một file script.js trong thư mục static và Import đoạn code dưới đây vào:

  import Helmet from "react-helmet"
  import { withPrefix, Link } from "gatsby"

  gọi file trong cặp <Helmet>

  <Helmet>
    <script src={withPrefix('script.js')} type="text/javascript" />
  </Helmet>
 • Ngoài cách trên bạn cũng có thể chèn một file js vào trang web bằng cách chỉnh sửa file html.js.

 • Thời gian gần đây tôi có đăng ký một tài khoản Adsense và tìm hiểu làm cách nào để thêm Google Adsense vào trang Gatsby? Tôi đã sử dụng cách chèn đoạn javascript bằng cách trên (chèn vào cặp <Helmet><\Helmet>) nhưng nhận được lỗi AdSense head tag doesn't support data-react-helmet attribute.đây là hướng giải quyết. Bạn sẽ thêm đoạn code sau vào file gatsby-ssr.js

const React = require("react")

const HeadComponents = [
 <script
  data-ad-client="ca-pub-XXXXXXXXXXXXXXXX"
  async
  src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"
  />,
]

exports.onRenderBody = ({ setHeadComponents }, pluginOptions) => {
 setHeadComponents(HeadComponents)
}

Sử dụng Google Adsense

Nếu bạn đã đăng ký Google Adsense và muốn chèn vào trang Gatsby của bạn thì bạn có thể tham khảo bài viết cách sử dụng google adsense trong gatsbyjs.

Nếu bạn thích bài viết này. Hãy cho tôi một số trái tim!
0
trái tim đã nhận được.

Đăng ký nhận bản tin!

Tôi sẽ gửi một email cho bạn khi tôi tạo ra một cái gì đó mới. Tôi sẽ không bao giờ gửi thư rác cho bạn 🙅‍♂️! và bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.