Tạo trang 404 trong Codeigniter

Trang báo lỗi 404 trong codeigniter sẽ xuất hiện khi người dùng đi tới các liên kết bị hỏng, đã bị xóa.

Routes

 • Mở tệp tin routes.php tại đường dẫn application/config/route.php
 • Sửa thành $route['404_override'] = 'Custom404';

Controller

 • Tạo một tệp Custom404.php trong đường dẫn application/controllers/ và thêm đoạn mã dưới đây:
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Custom404 extends CI_Controller {

 public function __construct() {

  parent::__construct();

  // load base_url
  $this->load->helper('url');
 }

 public function index(){
 
  $this->output->set_status_header('404'); 
  $this->load->view('error404');
 
 }

}

View

Tạo một tệp error404.php trong đường dẫn application/views/ và thêm nội dung thông báo lỗi 404. Ví dụ:

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <title>404 Page Not Found</title>
  <style>
  body{
   width: 99%;
   height: 100%;
   background-color: mediumturquoise;
   color: white;
   font-family: sans-serif;
  }
  div {
   position: absolute;
   width: 400px;
   height: 300px;
   z-index: 15;
   top: 45%;
   left: 50%;
   margin: -100px 0 0 -200px;
   text-align: center;
  }
  h1,h2{
   text-align: center;
  }
  h1{
   font-size: 60px;
   margin-bottom: 10px;
   border-bottom: 1px solid white;
   padding-bottom: 10px;
  }
  h2{
   margin-bottom: 40px;
  }
  a{
   margin-top:10px;
   text-decoration: none;
   padding: 10px 25px;
   background-color: ghostwhite;
   color: black;
   margin-top: 20px;
  }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div>
   <h1>404</h1>
   <h2>Page not found</h2>
   <a href='<?= base_url(); ?>' >Back to Homepage</a>
  </div>
 </body>
</html>

Kết quả

Khi bạn truy cập vào một địa chỉ không có sẵn hệ thống sẽ hiển thị trang báo lỗi tương tự như hình dưới đây Hướng dẫn tạo trang báo lỗi 404 trong codeigniter framework

© 2019-2021 Phan Nhật Chánh