Markdown shortcuts

Headings

# H1
## H2
### H3
#### H4
##### H5
###### H6 

Cách khác

H1
===

H2
--- 

Bold & Italic & Strikethrough

Bold: **bold texts** or __bold texts__
Italic: *italic texts* or _italic texts_
Strikethrough: ~~strikethrough texts~~

List

1. Ordered item.
2. Ordered item.
3. Ordered item.

- Unordered item.
- Unordered item.
 1. Nested ordered item.
 2. Nested ordered item. 
[Alt](link/to/websites)

Images

![Image caption.](/link/to/images)

Codes

Có thể sử dụng ~~~ để thay thế.

` ` `python
# code blocks
` ` ` 

Tables

Ta có thể sử dụng trang web này để tạo một bảng trong markdown.

| Tables    | Are      | Cool |
| ------------- |:-------------:| -----:|
| col 3 is   | right-aligned | $1600 |
| col 2 is   | centered   |  $12 |
| zebra stripes | are neat   |  $1 |

Blockquotes

> Content of the blockquote.
> In the same paragraph of above blockquote.

Horizontal Rule

---
or
***
or 
___

Đăng ký nhận bản tin!

Tôi sẽ gửi một email cho bạn khi tôi tạo ra một cái gì đó mới. Tôi sẽ không bao giờ gửi thư rác cho bạn 🙅‍♂️! và bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.