Hoàn thành!    Đang thực hiện!    Quay lại sau!    Bị gián đoạn!

11/2019 - 12/2019

Quá trình học tập của tôi bị gián đoạn...

10/2019

C/C++ Lập trình hướng đối tượng C++

Javascript Tạo App Back-End với JavaScript

9/2019

C/C++ Khoá học cơ bản C/C++

Javascript Tạo App Back-End với JavaScript

8/2019

PHP & MySQL OOP và MVC trong PHP

Javascript Tạo App Back-End với JavaScript

CSS Responsive, Sass, Bootstrap

7/2019

English Kiếm được nhiều vương miện về kỹ năng tiếng Anh trên Duolingo.

Javascript Tạo App Back-End với JavaScript

6/2019

Javascript Tạo App Back-End với JavaScript

English Học tiếng Anh trên Duolingo.

Web Theo con đường phát triển web trên Codecademy.

Web Hoàn thành Introduction to HTML trên Codecademy.

5/2019

Web Tự hoàn thành một theme Wordpress đầu tiên. Thành tích của tôi.

English Tham gia học tiếng Anh trên Duolingo.

Web Hoàn thành trang web cá nhân. Thành tích của tôi.