Cơ bản về ngôn ngữ lập trình C

Lập trình là gì?

 • Lập trình là gì?
 • Lập trình bằng ngôn ngữ lập trình nào?
 • Lập trình có khó không?
 • Trắc Nghiệm Kiến Thức.

Công cụ cần có để học lập trình

 • Những công cụ cần thiết cho lập trình.
 • Các bạn có thể chọn... Dev-C++
 • Hay là... Visual C++
 • Và cái này nữa... Code::Blocks.
 • Hoặc Mac... Xcode.

Chương trình đầu tiên của bạn

 • Console hay là cửa sổ ?
 • Những dòng code tối thiểu cần phảicó.
 • Viết một tin nhắn ra màn hình.
 • Những chú thích, vô cùng tiện dụng !

Thế giới của những biến số

 • Công việc của bộ nhớ.
 • Cách khai báo một biến.
 • Hiển thị giá trị của biến số.
 • Cách gán giá trị vào biến số.

Công cụ tính toán

 • Những tính toán cơ bản.
 • Phương pháp viết rút gọn.
 • Thư viện toán học.
 • Trắc Nghiệm Kiến Thức.

Conditions (điều kiện)

 • Condition if... else.
 • Boolean, trung tâm của những condition.
 • Condition switch.
 • Ternary: những conditions rút gọn.

Loops (vòng lặp)

 • Thế nào là vòng lặp.
 • Vòng lặp while.
 • Vòng lặp do ... while.
 • Vòng lặp for.

Test Program: Hơn hay kém, trò chơi đầu tiên của bạn

 • Chuẩn bị và một vài gợi ý.
 • Đáp án.
 • Ý tưởng cải tiến.

Function

 • Cách tạo và gọi một function.
 • Xem thêm vài ví dụ để hiểu rõ hơn.