Kỹ thuật nâng cao trong ngôn ngữ lập trình C

Modular Programming (Mô-đun Lập trình)

 • Prototypes.
 • Headers.
 • Separate Compilation.
 • Phạm Vi Sử Dụng scope của functions và biến số.

Pointer (Con trỏ)

 • Vấn đề nan giải.
 • Địa chỉ trong bộ nhớ.
 • Cách sử dụng pointer (con trỏ).
 • Cách sử dụng con trỏ trong một function.

Arrays (Mảng)

 • Các Arrays trong bộ nhớ.
 • Cách tạo một Array.
 • Liệt kê các giá trị trong Array.
 • Tạo một function để liệt kê các giá trị trong array.
 • Bài tập thực hành.

Chuỗi ký tự

 • Biến kiểu Char.
 • String hay còn gọi là mảng ký tự.
 • Các thao tác với chuỗi ký tự.

Preprocessor – Tiền xử lý

 • #include.
 • #define.
 • Macro.
 • Condition.

Tạo ra những biến kiểu riêng của bạn

 • Cấu trúc struct.
 • Mảng cấu trúc.
 • Typedef.

Những thao tác làm việc với tập tin (file)

 • Mở và đóng tập tin.
 • Ghi dữ liệu vào tập tin.
 • Đọc dữ liệu trong tập tin.
 • Di chuyển tập tin.
 • Đổi tên và xóa tập tin.

Cấp phát động

 • Kích thước của biến.
 • Cấp phát bộ nhớ động.
 • Giải phóng bộ nhớ.

Test Program: Người Treo Cổ

 • Một số chỉ dẫn.
 • Giải pháp 1:
 • Giải pháp 2:
 • Ý tưởng cải tiến.