Dict trong Python

Dict (Dictionary) tương tự như như ListTuple. Điểm khác biệt là những container như List, Tuple có các index để phân biệt các phần tử thì Dict dùng các "key":"value" để phân biệt.

Dict được khởi tạo với cặp dấu ngoặc nhọn {}, những gì nằm trong đó là những phần tử của Dict và được cách nhau bởi dấu phẩy , Mỗi phần tử của Dict có dạng "key":"value" (ví dụ {"name": "Tèo", "age": "20"})

data = {"name": "Nguyễn Thị Bưởi"}
name=data["name"]
print(name) #KQ: Nguyễn Thị Bưởi

data = { 
		"name": "Nguyễn Thị Bưởi",
		"location": "Việt Nam"
	   }
print(data.keys()) #KQ: dict_keys(['name', 'location'])

print(list(data.keys())) #KQ: ['name', 'location']

print(list(data.keys())[0]) #KQ: name

data["job"] = "Coder"
print(data) #KQ: {'name': 'Nguyễn Thị Bưởi', 'location': 'Việt Nam', 'job': 'Coder'}

user_1 = {"name": "Nguyễn Văn Tèo"}
user_2 = {"name": "Trần Văn Tý"}
my_users = [user_1, user_2]
print(my_users) #KQ: [{'name': 'Nguyễn Văn Tèo'}, {'name': 'Trần Văn Tý'}]
© 2019-2021 Phan Nhật Chánh