Vòng lặp trong Python

Vòng lặp For

 • Cú pháp: for <biến> in range(<phạm vi>) : <câu lệnh>
 • Ví dụ 1

  # Biến i chạy từ 1 đến 3
  for i in range (3) : 
    print(i);
 • Ví dụ 2

  # Biến i chạy từ 5 đến 10
  for i in range (5, 11) : 
    print(i);
 • Ví dụ 3

  # Biến i chạy từ 0 đến 2
  for i in range (3) : 
    print(i);
  else:
    print("no left")

Bỏ qua bước lặp

 • Ví dụ 4

  # Không chứa 5 (cách 1)
  for i in [x for x in range(10) if x != 5]:
    print (i)
 • Ví dụ 5

  # Không chứa 5 (cách 2)
  for i in list(range(5)) + list(range(6, 10)):
    print (i)
 • Lệnh continuelệnh next làm cho vòng lặp nhảy qua phần còn lại của thân vòng lặp và tự động kiểm tra lại điều kiện của nó trước khi lặp lại vòng mới.

  • Sử dụng next

   # Sử dụng next (bỏ qua 5)
   xr = iter(range(10))
   for i in xr:
     print(i)
     if i == 4: next(xr)
  • Sử dụng continue

   # Sử dụng continue (bỏ qua 5)
   for i in range(10):
     if i == 5: continue
     print(i)

Vòng lặp While

 • Cú pháp: while (condition) : <câu lệnh>
 • Ví dụ 1

  # i trong khoảng từ 1 đến 10
  i = 1
  while (i <= 10) :
    print(i);
    i += 1

  Bạn cũng có thể sử dụng nextcontinue như trường hợp sử dụng vòng lặp for.

break

 • Lệnh break có tác dụng kết thúc vòng lặp và thực thi tới lệnh ngay sau vòng lặp đó.
 • Sử dụng break trong for

  for i in range(6):
    print(i)
    if i==2: break
 • Sử dụng break trong while

  i = 1
  while i < 6:
    print(i)
    if i==3: break
    i += 1
© 2019-2021 Phan Nhật Chánh