Tuple trong Python

Tuple là một dạng kiểu dữ liệu dùng để lưu trữ các đối tượng không thay đổi về sau (giống kiểu hằng số) và cách lưu trữ và sử dụng của nó cũng khá giống như kiểu dữ liệu List. Ở đây ta cần lưu ý là các phần tử của Tuple thì nằm trong cặp ngoặc (), cách nhau bởi dấu phẩy , và được đánh chỉ số bắt đầu từ chỉ số 0.

Tạo một Tuple

- Ví dụ

Day = ('Thứ 2', 'Thứ 3', 'Thứ 4' , 'Thứ 5', 'Thứ 6', 'Thứ 7' , 'Chủ nhật')
print (Day)

- Tuple trống (rỗng) và chứa duy nhất một giá trị

a = ()
b = (10,)

Truy cập các phần tử của Tuple

Day = ('Thứ 2', 'Thứ 3', 'Thứ 4' , 'Thứ 5', 'Thứ 6', 'Thứ 7' , 'Chủ nhật')
print (Day[0]) #KQ: Thứ 2
print (Day[2]) #KQ: Thứ 4

Nếu bạn muốn tách ra một Tuple con của Tuple hiện tại thì bạn có thể sử dụng cú pháp tupleName[start:end] (nó giống với cách truy cập các phần tử của list)

Day = ('Thứ 2', 'Thứ 3', 'Thứ 4' , 'Thứ 5', 'Thứ 6', 'Thứ 7' , 'Chủ nhật')
print (Day[1:3]) #KQ: ('Thứ 3', 'Thứ 4')
print (Day[:3]) #KQ: ('Thứ 2', 'Thứ 3', 'Thứ 4')
print (Day[3:]) #KQ: ('Thứ 5', 'Thứ 6', 'Thứ 7', 'Chủ nhật')
print (Day[-3]) # Lấy 1 phần tử từ phải qua trái. KQ: Thứ 6
© 2019-2021 Phan Nhật Chánh