Snippets

Đây là trang lưu trữ các đoạn code ngắn, bạn có thể xem hoặc sử dụng nó bằng cách Copy/Paste tùy ý. Nó hỗ trợ cho các nội dung trên trang chủ của tôi.

NameDescriptionCategory
blockquoteDescription:
Tổng hợp một số mẫu thiết kế với CSS cho khối Blockquote đẹp.
Category: HTML & CSS
Box ModelDescription:
Tổng hợp các khung chứa nội dung đơn giản Box Model được thiết kế bằng CSS.
Category: HTML & CSS
clip-pathDescription:
Một ví dụ sử dụng SCSS tốt nhất để cắt góc xéo vùng DIV
Category: HTML & CSS
Copy to ClipboardDescription:
Cách thêm button Copy vào các code blocks bằng JavaScript
Category: JavaScript
FadeInDescription:
Tạo một component FadeIn đơn giản trong React
Category: React Component
HTML SkeletonDescription:
Khởi động dự án tiếp theo của bạn với khung HTML
Category: HTML & CSS
List StylesDescription:
Làm cho các dấu đầu dòng của thẻ ul hay ol đẹp hơn với CSS
Category: HTML & CSS
random()Description:
Tạo một số ngẫu nhiên trong một phạm vi nhất định theo cách mà chúng ta mong muốn.
Category: JavaScript
randomRGB()Description:
Hàm tạo chuỗi mã màu RGB ngẫu nhiên
Category: JavaScript
Typing EffectDescription:
Hiệu ứng máy đánh chữ với HTML và CSS (KHÔNG JavaScript!)
Category: HTML & CSS
useInjectScriptDescription:
Tạo một Hook để chèn file JS trong React
Category: React Component