List Styles

Làm cho các dấu đầu dòng của thẻ ul hay ol đẹp hơn với CSS
BackHTML & CSS • 02/01/2022 • Edit on Github

Nếu bạn thường xuyên sử dụng thẻ <ul> hay <ol> để tạo ra danh sách liệt kê trên trang web của mình. Bạn có thể dễ dàng định dạng nó nếu như bạn biết css. Nếu không, bạn cũng có thể lựa chọn và sử dụng các mẫu được định dạng bằng css mà tôi đã liệt kê sẵn dưới đây cho trang web của bạn.

HTML

Đầu tiên ta sẽ có mã cho trang HTML để liệt kê ra một danh sách như: HTML, CSS, Photoshop, Illustrator như dưới đây (nếu bạn đánh số một list thì bạn sử dụng <ol>) và nó sẽ áp dụng chung cho các css bên dưới.

<ul>
 <li>HTML</li>
 <li>CSS</li>
 <li>Photoshop</li>
 <li>Illustrator</li>
</ul>

Các đoạn CSS dưới đây có sử dụng Font Awesome 5. Nếu bạn sử dụng phiên bản củ hơn thì bạn chỉ việc thay đổi font-family: "Font Awesome 5 Free"; thành font-family: "FontAwesome";

CSS

Code CSS - Mẫu 1
ul, ol {
 background: #fcfcfc;
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 2em;
 border: solid 3px gray;
}

ul li, ol li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
}

style ul ol li với css
List style - Template 1


Code CSS - Mẫu 2
ul, ol {
 color: #668ad8;
 border: dashed 2px #668ad8;
 background: #f1f8ff; 
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 2em;
}

ul li, ol li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
}

style ul ol li với css
List style - Template 2

Code CSS - Mẫu 3
ul, ol {
 color: #668ad8; 
 border: double 5px #668ad8;
 background: #f1f8ff; 
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 2em;
}

ul li, ol li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
}

style ul ol li với css
List style - Template 3


Code CSS - Mẫu 4
ul, ol {
 color: #1e366a;
 border-top: solid #1e366a 1px;
 border-bottom: solid #1e366a 1px;
 padding: 0.5em 0 0.5em 1.5em;
}

ul li, ol li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
}

style ul ol li với css
List style - Template 4


Code CSS - Mẫu 5
ul, ol {
 color: #1e366a;
 border: dotted #1e366a 1px;
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 2em;
}

ul li, ol li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
}

style ul ol li với css
List style - Template 5


Code CSS - Mẫu 6
ul, ol {
 background: #fffcf4;
 border-radius :8px;
 box-shadow :0px 0px 5px silver;
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 2em;
}
ul li, ol li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
}

style ul ol li với css
List style - Template 6


Code CSS - Mẫu 7
ul, ol {
 background: #dadada;
 border-radius :8px;
 box-shadow :0px 0px 5px silver;
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 2em;
}
ul li, ol li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
}

style ul ol li với css
List style - Template 7


Code CSS - Mẫu 8
ul, ol {
 background: #fffde8;
 box-shadow: 0px 0px 0px 10px #fffde8;
 border: dashed 2px #ffb03f;
 border-radius: 9px;
 margin-left: 10px;
 margin-right: 10px;
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 2em;
}

ul li, ol li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
}

style ul ol li với css
List style - Template 8


Code CSS - Mẫu 9
ul, ol {
 background: #f1f8ff;
 box-shadow: 0px 0px 0px 10px #f1f8ff;
 border: dashed 2px #668ad8;
 border-radius: 9px;
 margin-left: 10px;
 margin-right: 10px;
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 2em;
}

ul li, ol li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
}

style ul ol li với css
List style - Template 9


Code CSS - Mẫu 10
ul, ol {
 padding: 0;
 position: relative;
}

ul li, ol li {
 color: #2d8fdd;
 border-left: solid 6px #2d8fdd;
 background: #f1f8ff;
 margin-bottom: 3px;
  line-height: 1.5;
 padding: 0.5em;
 list-style-type: none!important;
}

style ul ol li với css
List style - Template 10


Code CSS - Mẫu 11
ul, ol {
 padding: 0;
 position: relative;
}

ul li, ol li {
 color: black;
 border-left: solid 8px orange;
 background: whitesmoke;
 margin-bottom: 5px;
 line-height: 1.5;
 border-radius: 0 15px 15px 0;
 padding: 0.5em;
 list-style-type: none!important;
}

style ul ol li với css
List style - Template 11


Code CSS - Mẫu 12
ul {
 padding: 0;
}

ul li, ol li {
 color: #404040;
 border-left: solid 6px #1fa67a;
 border-bottom: solid 2px #dadada;
 background: whitesmoke;
 margin-bottom: 5px;
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em;
 list-style-type: none!important;
 font-weight: bold;
}

style ul ol li với css
List style - Template 12


Code CSS - Mẫu 13
ul, ol {
 padding: 0;
}

ul li {
 position: relative;
 list-style-type: none!important;
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em;
 margin-bottom: 5px;
 line-height: 1.5;
 background: #dbebf8;
 vertical-align: middle;
 color: #505050;
 border-radius: 15px 0px 0px 15px;
}

ul li:before{ 
 display:inline-block; 
 vertical-align: middle;

 content:'';
 width:1em;
 height: 1em;
 background: #fff;
 border-radius: 50%;
 margin-right: 8px;
}

style ul ol li với css
List style - Template 13


Code CSS - Mẫu 14
ul {
 border: solid 2px skyblue;
 border-radius: 5px;
 padding: 0.5em 1em 0.5em 2.3em;
 position: relative;
}

ul li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
 list-style-type: none!important;
}

ul li:before {
 font-family: "Font Awesome 5 Free";
 content: "\f138";/
 position: absolute;
 left : 1em;
 color: skyblue;
}

style ul ol li với css
List style - Template 14


Code CSS - Mẫu 15
ul {
 border: solid 2px skyblue;
 padding: 0.5em 1em 0.5em 2.3em;
 position: relative;
}

ul li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
 list-style-type: none!important;
}

ul li:before {
 
 font-family: "Font Awesome 5 Free";
 content: "\f075";
 position: absolute;
 left : 1em;
 color: skyblue; 
}

style ul ol li với css
List style - Template 15


Code CSS - Mẫu 16
ul {
 border: solid 2px #ffb03f;
 padding: 0.5em 1em 0.5em 2.3em;
 position: relative;
}

ul li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
 list-style-type: none!important;
}

ul li:before {
 font-family: "Font Awesome 5 Free";
 content: "\f00c";
 position: absolute;
 left : 1em; 
 color: #ffb03f; 
}

style ul ol li với css
List style - Template 16


Code CSS - Mẫu 17
ul {
 border: double 4px #21b384;
 padding: 0.5em 1em 0.5em 2.3em;
 position: relative;
}
ul li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
 list-style-type: none!important;
}
ul li:before {
 font-family: "Font Awesome 5 Free";
 content: "\f0a4";
 position: absolute;
 left : 1em; 
 color: #21b384; 
}

style ul ol li với css
List style - Template 17


Code CSS - Mẫu 18
ul {
 border: solid 2px #ff938b;
 background: #fffaf1;
 padding: 0.5em 1em 0.5em 2.3em;
 position: relative;
}

ul li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
 list-style-type: none!important;
}

ul li:before {
 font-family: "Font Awesome 5 Free";
 content: "\f1b0";
 position: absolute;
 left : 1em; 
 color: #ff938b; 
}

style ul ol li với css
List style - Template 18


Code CSS - Mẫu 19
ul {
 box-shadow :0px 0px 3px silver;
 border: solid 1px whitesmoke;
 padding: 0.5em 1em 0.5em 2.3em;
 position: relative;
 background: #fafafa;
}

ul li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
 list-style-type: none!important;
}

ul li:before {
 font-family: "Font Awesome 5 Free";
 content: "\f0da";
 position: absolute;
 left : 1em; 
 color: gray; 
}

style ul ol li với css
List style - Template 19


Code CSS - Mẫu 20
ul {
 padding: 0;
 position: relative;
}

ul li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.7em;
 list-style-type: none!important;
 background: -webkit-linear-gradient(top, #whitesmoke 0%, whitesmoke 100%);
 background: linear-gradient(to bottom, whitesmoke 0%, #dadada 100%);
 text-shadow: 1px 1px 1px whitesmoke;
 color: black;
}

ul li:before { 
 font-family: "Font Awesome 5 Free";
 content: "\f138";
 position: absolute;
 left : 0.5em; 
 color: orange; 
}

style ul ol li với css
List style - Template 20


Code CSS - Mẫu 21
ul {
 padding: 0;
 position: relative;
}
ul li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.7em;
 list-style-type: none!important;
 background: -webkit-linear-gradient(top, skyblue 0%, #5aade6 100%);
 background: linear-gradient(to bottom, skyblue 0%, #5aade6 100%);
 color: #fff;
}

ul li:before {
 font-family: "Font Awesome 5 Free";
 content: "\f138";
 position: absolute;
 left : 0.5em;
 color: white;
}

style ul ol li với css
List style - Template 21


Code CSS - Mẫu 22
ul {
 border: solid 2px #ffb03f;
 padding: 0 0.5em;
 position: relative;
}

ul li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0 0.5em 1.4em;
 border-bottom: dashed 1px silver;
 list-style-type: none!important;
}

ul li:before {
 font-family: "Font Awesome 5 Free";
 content: "\f138";
 position: absolute;
 left : 0.5em; 
 color: #ffb03f; 
}

ul li:last-of-type {
 border-bottom: none;
}

style ul ol li với css
List style - Template 22


Code CSS - Mẫu 23
ul {
 background: whitesmoke;
 padding: 0 0.5em;
 position: relative;
}

ul li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0 0.5em 1.5em;
 border-bottom: 2px solid white;
 list-style-type: none!important;
}

ul li:before {
 font-family: "Font Awesome 5 Free";
 content: "\f00c";
 position: absolute;
 left : 0.5em; 
 color: #668ad8; 
}

ul li:last-of-type {
 border-bottom: none;
}

style ul ol li với css
List style - Template 23


Code CSS - Mẫu 24
ul {
 padding: 0;
 position: relative;
}

ul li {
 color: white;
 background: #81d0cb;
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 2em;
 border-bottom: 2px solid white;
 list-style-type: none!important;
 font-weight: bold; 
}

ul li:before {
 font-family: "Font Awesome 5 Free";
 content: "\f14a";
 position: absolute;
 left : 0.5em; 
 color: white; 
}

style ul ol li với css
List style - Template 24


Code CSS - Mẫu 25
ul {
 padding: 0;
 position: relative;
}
ul li {
 color: white;
 background  
}
ul li:last-of-type {
 border-bottom: none;
}

style ul ol li với css
List style - Template 25


Code CSS - Mẫu 26
ul {
 padding: 0;
}

ul li {
 color: black;
 position:relative;
 background: #f1f8ff;
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em;
 margin-bottom: 4px 
 
}

ul li:before {
 font-family: "Font Awesome 5 Free";
 content: "\f303";
 position: absolute;
 display: block;
 padding: 0.5em;
 width: 1.2em;
 color: white; 
 font-weight: normal;
 text-align: center;
 left 
 
 -webkit-transform: translateY(-50%);
 transform: translateY(-50%);
}

style ul ol li với css
List style - Template 26


Code CSS - Mẫu 27
ol {
 counter-reset:number; 
 list-style-type: none!important; 
 padding:0.5em;
 background
}
ol li {
 position: relative;
 padding-left: 30px;
 line-height: 1.5em;
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 
}

ol li:before{
 position: absolute;
 counter-increment: number;
 content: counter(number);

 display:inline-block;
 background: #5c9ee7;
 color: white;
 font-family: 'Avenir','Arial Black','Arial',sans-serif;
 font-weight:bold;
 font-size: 15px;
 border-radius: 50%;
 left: : 25px;
 height: 25px;
 line-height: 25px;
 text-align: center;

 top: 50%;
 -webkit-transform: translateY(-50%);
 transform
}

style ul ol li với css
List style - Template 27


Code CSS - Mẫu 28
ol {
 counter-reset:number; 
 list-style-type: none!important; 
 padding: 0.3em 0.8em;
 border: solid 2px 
}
ol li {
 border-bottom: dashed 1px orange;
 position: relative;
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 30px;
 line-height: 
}
ol li:before{
 position: absolute;
 counter-increment: number;
 content: counter(number);

 display:inline-block;
 background: #ffb107;
 color: white;
 font-family: 'Avenir','Arial Black','Arial',sans-serif;
 font-weight:bold;
 font-size: 15px;
 border-radius: 50%;
 left: 0;
 width: 25px;
 height: 25px;
 line-height: 25px;
 text-align: center;

 top: 50%;
 -webkit-transform: translateY(-50%);
 transform: translateY(-50%);
}
ol li:last-of-type {
 border-bottom: none; 
}

style ul ol li với css
List style - Template 28


Code CSS - Mẫu 29
ol {
 counter-reset:number; 
 list-style-type: none!important; 
 padding:0.5em;
 border: dashed 1px gray;
}

ol li {
 position: relative;
 line-height: 1.5em;
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 30px;
}

ol li:before{
 position: absolute;
 counter-increment: number;
 content: counter(number);

 display:inline-block;
 background: #74c2f8;
 color: white;
 font-family: 'Avenir','Arial Black','Arial',sans-serif;
 font-weight:bold;
 font-size: 15px;
 left: 0;
 width: 25px;
 height: 25px;
 line-height: 25px;
 text-align: center;

 top: 50%;
 -webkit-transform: translateY(-50%);
 transform: translateY(-50%);
}

style ul ol li với css
List style - Template 29


Code CSS - Mẫu 30
ol {
 counter-reset:number;
 list-style-type: none!important;
 padding:0;
}
ol li {
 position: relative;
 padding: 0.5em;
 line-height: 1.5em;
 background: #f1f8ff;
 border-left : solid 35px #5c9ee7;
 margin-bottom: 5px;
}
ol li:before{
 position: absolute;
 counter-increment: number;
 content: counter(number);

 display:inline-block;
 color: white;
 font-family: 'Avenir','Arial Black','Arial',sans-serif;
 font-weight:bold;
 font-size: 15px;
 top: 50%;
 -webkit-transform: translateY(-50%);
 transform: translateY(-50%);
 left: -35px;
 width: 35px;
 height: 1em;
 line-height: 1;
 text-align: center;
}

style ul ol li với css
List style - Template 30


Code CSS - Mẫu 31
ol {
 counter-reset:number; 
 list-style-type: none!important; 
 padding:0;
 border-top: solid 2px black;
 border-bottom: solid 2px black;
}
ol li {
 padding: 0.5em 0;
 position: relative;
 padding-left: 1.4em;
 line-height: 1.5em;
}
ol li:before{
 counter-increment: number;
 content: counter(number) ".";
 position: absolute;
 left: 0;
 font-family: 'Bradley Hand','Segoe Script','Segoe Print',sans-serif;
 font-size: 1.3em;
}

style ul ol li với css
List style - Template 31


Code CSS - Mẫu 32
ol {
 counter-reset:number; 
 list-style-type: none!important; 
 padding:0.5em;
 border: solid 2px #5c9ee7;
}
ol li {
 position: relative;
 padding: 0.5em 0.5em 0.5em 35px;
 line-height: 1.5em;
}
ol li:before{
 position: absolute;
 counter-increment: number;
 content: counter(number);

 display:inline-block;
 background: #5c9ee7;
 color: white;
 font-family: 'Avenir','Arial Black','Arial',sans-serif;
 font-weight:bold;
 font-size: 15px;
 border-radius: 50%;
 left: 0;
 width: 25px;
 height: 25px;
 line-height: 25px;
 text-align: center;

 top: 50%;
 -webkit-transform: translateY(-50%);
 transform: translateY(-50%);
}
ol li:after {
 content: '';
 display: block;
 position: absolute;
 left: 20px;
 height: 0;
 width: 0;
 border-top: 7px solid transparent;
 border-bottom: 7px solid transparent;
 border-left: 12px solid #5c9ee7;

 top: 50%;
 -webkit-transform: translateY(-50%);
 transform: translateY(-50%);
}

style ul ol li với css
List style - Template 32


Code CSS - Mẫu 33
ul {
 border: solid 2px #ffb03f;
 padding: 0.5em;
 position: relative;
 margin-top: 2em;
}
ul li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0 0.5em 1.4em;
 border-bottom: dashed 1px silver;
 list-style-type: none!important;
}
ul li:last-of-type {
 border-bottom: none;
}
ul li:before {
 font-family: "Font Awesome 5 Free";
 content: "\f138";
 position: absolute;
 left : 0.5em; 
 color: #ffb03f; 
}
ul li:after {
 background: #ffb03f;
 color: #fff;
 font-weight: bold;
 position: absolute;
 left: -2px;
 bottom: 100%;
 padding: 1px 7px;
 content: "POINT";
 letter-spacing: 0.05em;
}

style ul ol li với css
List style - Template 33


Code CSS - Mẫu 34
ul {
 border: solid 2px #ffb03f;
 padding: 0.5em 1em 0.5em 2.3em;
 position: relative;
 margin-top: 2em;
}
ul li {
 line-height: 1.5;
 padding: 0.5em 0;
 list-style-type: none!important;
}
ul li:before {
 font-family: "Font Awesome 5 Free";
 content: "\f00c";
 position: absolute;
 left : 1em;
 color: #ffb03f; 
}
ul li:after {
 background: #ffb03f;
 color: #fff;
 font-family: "Font Awesome 5 Free",'Avenir','Arial',sans-serif;
 position: absolute;
 left: -2px;
 bottom: 100%;
 padding: 1px 7px;
 content: '\f0a7 Check';
 letter-spacing: 0.05em;
}

style ul ol li với css
List style - Template 34

Trên đây là tổng hợp một số mẫu định dạng thẻ <ul>, <ol> bằng css cho trang web của bạn. Hy vọng bạn sẽ thích bộ sưu tập này!