current favorite tech stack/tools:

  • TypeScript Icon
  • React Icon
  • Tailwind CSS Icon
  • Framer Motion Icon
  • Next.js Icon
  • Visual Studio Code Icon
  • Figma Icon
Clean & Intuitive
Keep the UI clean with a modern touch without compromising UX.
Detail Oriented
Awareness to ease of access, UI consistency, and improved UX.
Pretty & Optimized
Writing clean code is a top priority while keeping it as optimized as possible.

Tôi bắt đầu trang web này như một nơi để ghi lại tất cả những gì tôi học theo cách dễ tiếp cận và trực quan nhất bởi vì tôi đồng ý với câu nói "Nếu bạn không thể giải thích điều nào đó một cách đơn giản, có nghĩa bạn không hiểu rõ về nó"

Câu nói yêu thích

If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
Don’t just download the latest app, help redesign it. Don’t just play on your phone, program it.