Hi there! I'm Chanh 🥑 I'm passionate about learning, building 'cool' stuff 🍌 and travelling 🍏. Feel free to reach out to me below regarding professional work 🍋, or just for a chat! 🍊

Đăng ký nhận bản tin!

Tôi sẽ gửi email cho bạn khi tôi tạo ra một cái gì đó mới. Không có thư rác! 🙅‍♂️
Customize Theme
Color: