Typing Effect

Hiệu ứng máy đánh chữ với HTML và CSS (KHÔNG JavaScript!)

Typing Effect

Có rất nhiều thư viện Javascript với hiệu ứng kiểu máy đánh máy đẹp mắt đã được chia sẻ rất nhiều trên Internet như React Typist, TypeWriterJS,... Nếu bạn không muốn sử dụng nó thì dưới đây là một đoạn CSS ngắn với hiệu ứng máy đánh chữ đơn giản mà không sử dụng JavaScript.

span {
 display: block;
 font-family: monospace;
 white-space: nowrap;
 border-right: 2px solid;
 width: 13ch;
 
 animation: typing 2s steps(13), blink .5s infinite step-end alternate;
 overflow: hidden;
}
 
@keyframes typing {
 from {width: 0}
}
 
@keyframes blink {
 50% {border-color: transparent;}
}
 • border-right: 2px solid; độ rộng của con trỏ soạn thảo.
 • animation tốc độ của hiệu ứng đánh chữ, của dấu nhấp nháy.
 • overflow: hidden; ẩn đoạn văn bản.
 • width: 13ch; số ký tự của đoạn văn bản.
<span>Typing Effect</span>