FadeIn

Tạo một component FadeIn đơn giản trong React

FadeIn

FadeIn là một component tiện ích giúp bạn nhanh chóng thêm một hoạt ảnh mờ dần cho một phần tử hoặc một nhóm các phần tử.

FadeIn.js
import React from 'react';
import styled, { keyframes } from 'styled-components';
const fadeIn = keyframes`
 from {
  opacity: 0;
 }
 to {
  opacity: 1;
 }
`;
const FadeIn = ({
 duration = 300,
 delay = 0,
 children,
 ...delegated
}) => {
 return (
  <Wrapper
   {...delegated}
   style={{
    ...(delegated.style || {}),
    animationDuration: duration + 'ms',
    animationDelay: delay + 'ms',
   }}
  >
   {children}
  </Wrapper>
 );
};
const Wrapper = styled.div`
 @media (prefers-reduced-motion: no-preference) {
  animation-name: ${fadeIn};
  animation-fill-mode: backwards;
 }
`;
export default FadeIn

Cách sử dụng

 • Bao bọc bất kỳ phần tử nào bạn muốn tạo hiệu ứng trong <FadeIn>
<FadeIn>
 <SomeBitOfUI />
</FadeIn>
 • Hiển thị <FadeIn> có điều kiện sau mỗi lần nạp lại
{someBoolean && (
 <FadeIn>
  <ThingToShow />
 </FadeIn>
)}
 • Tùy chỉnh thời lượng độ trễ của hiệu ứng
<FadeIn delay={250} duration={450}>
 <p>Slightly later and longer animation</p>
</FadeIn>