Các kiểu dữ liệu của Pascal

Các kiểu dữ liệu của Pascal

Phan Nhật Chánh

Chánh / 22 tháng 08, 2019

5 min read
·
views
·
likes

Kiểu Logic

 • Từ khóa: BOOLEAN
 • Miền giá trị: TRUE FALSE
 • Các phép toán: phép so sánh =, <, > và các phép toán logic AND OR XOR NOT
  • Trong Pascal, khi so sánh các giá trị boolean ta tuân theo qui tắc: FALSE < TRUE
  • Giả sử A và B là hai giá trị kiểu Boolean. Kết quả của các phép toán được thể hiện qua bảng dưới đây:
ABA AND BA OR BA XOR BNOT A
TrueTrueTrueTrueFalseFalse
TrueFalseFalseTrueTrueFalse
FalseTRUEFalseTrueTrueTrue
FalseFalseFalseFalseFalseTrue

Kiểu số nguyên

Tên kiểuPhạm vi
byte02810 \rightarrow 2^8 - 1
shortint27271-2^7 \rightarrow 2^7 - 1
integer2152151-2^{15} \rightarrow 2^{15} - 1
word 0021610 \rightarrow 2^{16} - 1
longint2312311-2^{31} \rightarrow 2^{31} - 1
int642632631-2^{63} \rightarrow 2^{63} - 1
Qword026410 \rightarrow 2^{64} - 1

Các phép toán trên kiểu số nguyên

 • Các phép toán số học:

  • + - * / (phép chia cho ra kết quả là số thực).
  • Phép chia lấy phần nguyên: DIV (Ví dụ : 34 DIV 5 = 6).
  • Phép chia lấy số dư: MOD (Ví dụ: 34 MOD 5 = 4).
 • Các phép toán xử lý bit:

  • Trên các kiểu ShortInt, Integer, Byte, Word có các phép toán: NOT AND OR XOR
  ABA AND BA OR BA XOR BNOT A
  111100
  100110
  010111
  000001
  • SHL (phép dịch trái): a SHL n \Leftrightarrow a x 2n2^n
  • SHR (phép dịch phải): a SHR n \Leftrightarrow a DIV 2n2^n

Kiểu số thực

Các kiểu số thực

Tên kiểuPhạm viDung lượng
Single1.51.5 x 10453.410^{-45} \rightarrow 3.4 x 10+3810^{+38}4 byte
Real2.92.9 x 10391.710^{-39} \rightarrow 1.7 x 10+3810^{+38}6 byte
Double5.05.0 x 103241.710^{-324} \rightarrow 1.7 x 10+30810^{+308}8 byte
Extended3.43.4 x 1049321.110^{-4932} \rightarrow 1.1 x 10+493210^{+4932}10 byte

Chú ý: Các kiểu số thực Single, DoubleExtended yêu cầu phải sử dụng chung với bộ đồng xử lý số hoặc phải biên dịch chương trình với chỉ thị {$N+} để liên kết bộ giả lập số.

Các phép toán trên kiểu số thực:

Gồm các phép toán cơ bản như: + - * /. Chú ý: Trên kiểu số thực không tồn tại hai phép toán DIVMOD

Các hàm số học sử dụng cho kiểu số nguyên và số thực

 • SQR(x) Trả về x2x^2
 • SQRT(x) Trả về x\sqrt{x} với (x0)(x \ge 0)
 • ABS(x) Trả về x\|x\|
 • SIN(x) Trả về sin(x)\sin(x) theo radian
 • COS(x) Trả về cos(x)\cos(x) theo radian
 • ARCTAN(x) Trả về arctang(x)arctang(x) theo radian
 • LN(x) Trả về ln(x)\ln(x)
 • EXP(x) Trả về exe^x
 • TRUNC(x) Trả về số nguyên gần với xx nhất nhưng bé hơn xx
 • INT(x) Trả về phần nguyên của xx
 • FRAC(x) Trả về phần thập phân của xx
 • ROUND(x) Làm tròn số nguyên xx
 • PRED(n) Trả về giá trị đứng trước nn
 • SUCC(n) Trả về giá trị đứng sau nn
 • ODD(n) Cho giá trị TRUE nếu nn là số lẻ
 • INC(n) Tăng nn thêm 1 đơn vị (n:=n+1)(n:=n+1)
 • DEC(n) Giảm nn đi 1 đơn vị (n:=n1)(n:=n-1)

Kiểu ký tự

 • Từ khoá: CHAR
 • Kích thước: 1 byte
 • Để biểu diễn một ký tự, ta có thể sử dụng một trong số các cách sau đây:
  • Đặt ký tự trong cặp dấu nháy đơn. Ví dụ 'A', '0'
  • Dùng hàm CHR(n) (trong đó n là mã ASCII của ký tự cần biểu diễn). Ví dụ CHR(65) biễu diễn ký tự 'A'
  • Dùng ký hiệu #n (trong đó n là mã ASCII của ký tự cần biểu diễn). Ví dụ #65
  • Các phép toán: = > >= < <= <>

Các hàm trên kiểu ký tự

 • UPCASE(ch) Trả về ký tự in hoa tương ứng với ký tự ch. Ví dụ: UPCASE('a') = 'A'
 • ORD(ch) Trả về số thứ tự trong bảng mã ASCII của ký tự ch. Ví dụ: ORD('A')=65
 • CHR(n) Trả về ký tự tương ứng trong bảng mã ASCII có số thứ tự là n. Ví dụ: CHR(65)='A'
 • PRED(ch) cho ký tự đứng trước ký tự ch. Ví dụ: PRED('B')='A'
 • SUCC(ch) cho ký tự đứng sau ký tự ch. Ví dụ: SUCC('A')='B'

Khai báo hằng

 • Hằng là một đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.
 • Cú pháp: CONST <Tên hằng> = <Giá trị>; hoặc CONST <Tên hằng> := <Biểu thức hằng>;
Bạn cần phảiđể tiếp tục!

Đăng ký nhận thông báo qua Email

Tôi sẽ gửi email cho bạn khi tôi tạo ra một cái gì đó mới và tất nhiên là sẽ không có thư rác! 🙅‍♂️

subscribers· issues