Khai báo biến trong Python

Khai báo biến trong Python

Phan Nhật Chánh

Chánh13 tháng 09, 2020

2 min read
·
views
·
likes

Quy tắc đặt tên biến

 • Tên của biến chỉ chứa các chữ cái, số và dấu _
 • Tên của biến không được bắt đầu bằng số.
 • Tên biến không được trùng với các từ khóa của Python.
 • Tên biến trong Python có phân biệt chữ in hoa và in thường. Ví dụ: PI, Pi, pI, pi là 4 tên biến khác nhau.

Cú pháp khai báo biến

 • <Tên biến> = <Giá trị><Tên biến> = <Giá trị>
age = 20 #Khai báo biến age print("Your age", age) #Kết quả: Your age 18
age = 20 #Khai báo biến age print("Your age", age) #Kết quả: Your age 18
 • Bạn có thể khai báo theo kiểu:
  • a = b = c = 18
  • name, age, job = "Nguyễn Văn A", 20 , "Sinh viên"
 • Lưu ý: Python là một ngôn ngữ tự động suy ra kiểu dữ liệu. Do đó bạn không cần phải khai báo kiểu dữ liệu. Bạn cũng có thể dễ dàng kiểm tra bằng cách sử dụng hàm type.

Cách ghi chú (comment)

 • Cú pháp # Nội dung ghi chú# Nội dung ghi chú
 • Khi chạy chương trình sẽ bỏ qua những nội dung bên phải dấu #
# Chương trình đầu tiên của tôi print("Hello word")
# Chương trình đầu tiên của tôi print("Hello word")

Kiểm tra kiểu dữ liệu của biến

Trong python, để kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến ta có thể sử dụng hàm type với cú pháp như sau: type (<tên biến>)type (<tên biến>)

age = 20 type (age) #Kiểm tra kiểu dữ liệu của biến age
age = 20 type (age) #Kiểm tra kiểu dữ liệu của biến age

Các hàm tích hợp trong Python

Python cung cấp một số hàm sẵn có để sử dụng. Các functions này được tích hợp sẵn và bạn có thể dễ dàng sử dụng chúng:

 • float(data)float(data) chuyển đổi sang kiểu số thực.
 • int(data,base)int(data,base) chuyển đổi sang kiểu số, trong đó base là kiểu hệ số mà các bạn muốn chuyển đổi sang (tham số này có thể bỏ trống).
 • str(data)str(data) chuyển đổi sang dạng chuỗi.
 • complex(data)complex(data) chuyển đổi sang kiểu phức hợp.
 • tuple(data)tuple(data) chuyển đổi sang kiểu Tuple.
 • dict(data)dict(data) chuyển đổi sang kiểu Dictionary.
 • hex(data)hex(data) chuyển đổi sang hệ 16.
 • oct(data)oct(data) chuyển đổi sang hệ 8.
 • chr(data)chr(data) chuyển đổi sang dạng ký tự.
 • Tham khảo thêm tại đây