Command Line cơ bản với PowerShell

Command Line cơ bản với PowerShell

Phan Nhật Chánh

Chánh27 tháng 11, 2021

5 min read
·
views
·
likes

Rất nhiều người sử dụng Windows chưa bao giờ để mắt tới Command Prompt hay PowerShell trong hệ điều hành Windows. Với sự phát triển mạnh mẽ của hệ điều hành ngày nay, thật dễ dàng để bạn sử dụng và thao tác máy tính bằng chuột mà không cần quan tâm về việc tạo thư mục, tệp tin bằng các dòng lệnh như những hệ điều hành ngày xưa. Tuy nhiên, bạn nên cần làm quen với những lệnh cơ bản trong PowerShell của Windows. Nó giúp bạn đánh giá cao hệ điều hành hơn và giúp ích cho một số công việc cũng như học tập sau này. Dưới là đây là những lệnh cơ bản trong PowerShell dành cho người mới bắt đầu mà bạn có thể làm quen với nó ngay từ bây giờ.

 • Chạy lệnh pwd để xem đường dẫn hiện tại bạn đang làm việc.
Xem đường dẫn làm việc hiện tại.
 • Lệnh cd dùng để truy cập đến một đường dẫn cụ thể hay một thư mục cùng đường dẫn. (lệnh cd ../ được sử dụng để lùi lại một cấp thư mục).
cd đến màn hình Desktop
 • Sử dụng lệnh mkdir tạo một thư mục mới.
Tạo một thư mục có tên website mới bằng lệnh mkdir
 • Lệnh touch (hoặc echo $null >> index.htmlecho $null >> index.html nếu dùng PowerShell) tạo một file mới. Ví dụ ta sẽ tạo một file index.html trong thư mục website
MTạo tệp tin index.html bằng lệnh touch

Để thêm lệnh touch vào PowerShell bạn chạy lệnh code $profilecode $profile và sau đó paste đoạn mã dưới đây vào cuối file rồi lưu lại

function touch { Param( [Parameter(Mandatory=$true)] [string]$Path ) if (Test-Path -LiteralPath $Path) { (Get-Item -Path $Path).LastWriteTime = Get-Date } else { New-Item -Type File -Path $Path } }
function touch { Param( [Parameter(Mandatory=$true)] [string]$Path ) if (Test-Path -LiteralPath $Path) { (Get-Item -Path $Path).LastWriteTime = Get-Date } else { New-Item -Type File -Path $Path } }

Nếu tạo nhiều file cùng lúc thì bạn có thể sử dụng touch home.html script.js style.csstouch home.html script.js style.css

 • Lệnh mv dùng để di chuyển tệp tin. Ví dụ tôi sẽ tạo thêm một thư mục có tên styles và di chuyển file style.css vào đó.
Tạo một thư mục style và di chuyển tệp style.css vào.
 • Sử dụng Get-ChildItem -ForceGet-ChildItem -Forcels dùng để liệt kê các tệp tin và thư mục tại đường dẫn hiện tại.
Liệt kê tệp tin và thư mục bằng lệnh Get-ChildItem -Force và ls
 • Chạy lệnh start . dùng để mở thư mục đang làm việc.
Cửa sổ của thư mục website sẽ bật lên khi chạy lệnh này.
 • Lệnh rm hoặc rmdir dùng để xóa tệp tin hay một thư mục nào đó.
Xóa tệp tin script.js trong thư mục website.
 • Sử dụng echo "Hello world" > text.txtecho "Hello world" > text.txt để nhập nội dung vào một file.
Tạo một file text.txt và thêm nội dung "Hello world" vào.
 • Lệnh cp dùng để copy một tệp tin hay một thư mục nào đó. Ví dụ giả sử ta có tệp home.html ngoài màn hình nền Desktop và ta muốn copy nó vào bên trong thư mục website thì ta sử dụng lệnh cd home.html websitecd home.html website
Sao chép home.html ngoài Desktop vào thư mục website.
 • Cú pháp cp website/* website_newcp website/* website_new dùng để sao chép tất cả tệp tin và thư mục bên trong thư mục cũ (website) sang thư mục mới (website_new)
Copy tệp tin từ thư mục website sang thư mục website_new
 • Lệnh cat được sử dụng để xem nội dung bên trong của một file (tất nhiên là bạn sẽ không thể chỉnh sửa nội dung bên trong nó).
Xem nội dung của text.txt và home.html trong thư mục website.
 • Chạy lệnh vim home.htmlvim home.html để chỉnh sửa tệp tin home.html bằng Vim (một text editor mạnh mẽ). Nếu máy bạn chưa có, bạn có thể tải về và cài đặt nó.

Nhấn phím Insert để chỉnh sửa tệp tin. Sau khi chỉnh sửa xong nhấn Esc và gõ :x để thoát khỏi Vim. Cuối cùng chạy lại lệnh cat home.html để thấy được sự thay đổi.

Vim Editor trên PowerShell
 • Lệnh cls hoặc clear xóa các lệnh đã nhập trước đó (làm sạch màn hình).
 • Lệnh exit để thoát khỏi PowerShell.

Trên đây là một số lệnh cơ bản trong công cụ PowerShell nhằm giúp bạn thực hiện một vài tác vụ cơ bản trên Windows.