updated July 06, 20249 views

Trang nhằm mục đích dùng để tham khảo nhanh và giới thiệu về cách trang web này sẽ hiển thị Markdown và chỉ dành riêng cho tác giả, thường xuyên thay đổi và cập nhật các tính năng trên trang. Nếu có gì thắc mắc, xin vui lòng liên hệ tác giả.

Nội dung bài viết được soạn trên file.mdx. Nếu bạn chưa hiểu về nó hãy xem Markdown Guide - Markdown Shortcuts - chuẩn Markdown

 • Keyboard: Sử dụng <kbd></kbd> + <kbd>K</kbd> để hiển thị + K
 • Emoji: Sao chép và dán trực tiếp biểu tượng cảm xúc từ trang web này 🎉

Alert

<Alert type={'warning'} title={'WARNING'}>Content</Alert>

Tabs

<TabList items={['pnpm', 'npm', 'yarn']}>
 <Tab>**pNPM**: Fast, disk space efficient package manager.</Tab>
 <Tab>**npm** is a package manager for the JavaScript programming language.</Tab>
 <Tab>**Yarn** is a software packaging system.</Tab>
</TabList>

Image

<Image 
 title={`Tiêu đề hình ảnh`}
 alt={`Mô tả hình ảnh`} 
 src={`/images/banner.png`} 
 width={480} height={270}
 caption
/>

Tweets

<Tweet 
 id="1628832338187636740"
 caption={<span>Sử dụng <strong>caption={'Đoạn mô tả'}</strong></span>}
/>

Folder structure

<Files title="NextJS folder structure">
 <Folder name="app" defaultOpen>
  <File name="layout.tsx" />
  <File name="page.tsx" />
 </Folder>
 <Folder name="components" defaultOpen>
  <Folder name="ui" defaultOpen active>
   <File name="alert-dialog.tsx" active />
   <File name="button.tsx" active />
   <File name="dropdown-menu.tsx" active />
   <File name="..." active />
  </Folder>
  <File name="main-nav.tsx" />
  <File name="page-header.tsx" />
  <File name="..." />
 </Folder>
 <Folder name="lib" defaultOpen active>
  <File name="utils.ts" active />
 </Folder>
 <Folder name="styles" defaultOpen>
  <File name="globals.css" />
 </Folder>
 <File name="next.config.js" />
 <File name="package.json" />
 <File name="postcss.config.js" />
 <File name="tailwind.config.js" />
 <File name="tsconfig.json" />
</Files>

Latex

 • Ví dụ để hiển thị ax2+bx+c=0ax^{2} + bx + c = 0 hoặc xn+yn=znx^n + y^n = z^n sử dụng:

  - Trên một dòng, sử dụng $math-expression$
  $ x^n + y^n = z^n $
  
  - Nhiều dòng, sử dụng $$math block$$ hoặc
  $$
  ax^{2} + bx + c = 0
  $$
 • Nếu bạn muốn chèn một số ký tự đặc biệt, bạn phải đặt \ ví dụ: \{ 1,2,3 \} cho kết quả {1,2,3}\{ 1,2,3 \}

 • Sử dụng giá trị tuyệt đối, ví dụ: \vert -2 \vert cho kết quả 2\vert -2 \vert

 • Không sử dụng * cho biểu tượng dấu sao, hãy sử dụng a \ast b và cho kết quả aba \ast b

 • Nếu bạn muốn nhập một ma trận như [A]=[1223.999],[A]=\begin{bmatrix}1 & 2 \\\\ 2 & 3.999 \end{bmatrix}, gõ mã code như dưới đây

$[A]=\begin{bmatrix}1 & 2 \\\\ 2 & 3.999 \end{bmatrix},$