Get the middle character

Get the middle character

Phan Nhật Chánh

Chánh14 tháng 10, 2020

1 min read
·
views
·
likes

Task

Bạn sẽ được cung cấp một từ (chuỗi). Công việc của bạn là trả về ký tự ở giữa của từ đó. Nếu độ dài của từ là lẻ thì trả về ký tự giữa. Nếu độ dài của từ là chẵn thì trả về 2 ký tự ở giữa.

Examples

print(get_middle("test")) # return "es" print(get_middle("testing")) # return "t" print(get_middle("middle")) # return "dd" print(get_middle("A")) # return "A"
print(get_middle("test")) # return "es" print(get_middle("testing")) # return "t" print(get_middle("middle")) # return "dd" print(get_middle("A")) # return "A"

My solution

def get_middle(s): if len(s) % 2 : return s[len(s)//2] else: return s[(len(s)//2)-1 : (len(s)//2)+1]
def get_middle(s): if len(s) % 2 : return s[len(s)//2] else: return s[(len(s)//2)-1 : (len(s)//2)+1]

Remarkable ideas

Python 2

def get_middle(s): return s[(len(s)-1)/2:len(s)/2+1]
def get_middle(s): return s[(len(s)-1)/2:len(s)/2+1]

Python 3

def get_middle(s): return(s[(len(s)-1)//2 : len(s)//2+1])
def get_middle(s): return(s[(len(s)-1)//2 : len(s)//2+1])
Series
codewars.com