Get the middle character

Get the middle character

Phan Nhật Chánh

Chánh14 tháng 10, 2020

1 min read
·
views
·
likes

Task

Bạn sẽ được cung cấp một từ (chuỗi). Công việc của bạn là trả về ký tự ở giữa của từ đó. Nếu độ dài của từ là lẻ thì trả về ký tự giữa. Nếu độ dài của từ là chẵn thì trả về 2 ký tự ở giữa.

Examples

print(get_middle("test")) # return "es"
print(get_middle("testing")) # return "t"
print(get_middle("middle")) # return "dd"
print(get_middle("A")) # return "A"

My solution

def get_middle(s):
  if len(s) % 2 :
    return s[len(s)//2]
  else:
    return s[(len(s)//2)-1 : (len(s)//2)+1]

Remarkable ideas

Python 2

def get_middle(s):
  return s[(len(s)-1)/2:len(s)/2+1]

Python 3

def get_middle(s):
  return(s[(len(s)-1)//2 : len(s)//2+1])
0 comments
Bạn cần phảiđể tiếp tục!
Series
codewars.com