Get the middle character

Get the middle character

Phan Nhật Chánh

Chánh / 14 tháng 10, 2020

1 min read
·
views
·
likes

Task

Bạn sẽ được cung cấp một từ (chuỗi). Công việc của bạn là trả về ký tự ở giữa của từ đó. Nếu độ dài của từ là lẻ thì trả về ký tự giữa. Nếu độ dài của từ là chẵn thì trả về 2 ký tự ở giữa.

Examples

print(get_middle("test")) # return "es"
print(get_middle("testing")) # return "t"
print(get_middle("middle")) # return "dd"
print(get_middle("A")) # return "A"

My solution

def get_middle(s):
  if len(s) % 2 :
    return s[len(s)//2]
  else:
    return s[(len(s)//2)-1 : (len(s)//2)+1]

Remarkable ideas

Python 2

def get_middle(s):
  return s[(len(s)-1)/2:len(s)/2+1]

Python 3

def get_middle(s):
  return(s[(len(s)-1)//2 : len(s)//2+1])
Bạn cần phảiđể tiếp tục!
Series
codewars.com

Đăng ký nhận thông báo qua Email

Tôi sẽ gửi email cho bạn khi tôi tạo ra một cái gì đó mới và tất nhiên là sẽ không có thư rác! 🙅‍♂️

subscribers· issues