Hiệu ứng di chuyển đến ID với jQuery

Hiệu ứng di chuyển đến ID với jQuery

Phan Nhật Chánh

Chánh15 tháng 07, 2019

1 min read
·
views
·
likes

Đây là một đoạn mã jQuery mà tôi thường sử dụng khi tôi cần cuộn đến ID. Chỉ cần thay đổi giá trị 500 (tốc độ tính bằng mili giây) mà bạn muốn trang cuộn xuống.

$('a[href*="#"]').on('click', function(e) { e.preventDefault() $('html, body').animate( { scrollTop: $($(this).attr('href')).offset().top, }, 500, 'linear' ) })
$('a[href*="#"]').on('click', function(e) { e.preventDefault() $('html, body').animate( { scrollTop: $($(this).attr('href')).offset().top, }, 500, 'linear' ) })