Tạo trang 404 trong Codeigniter

Tạo trang 404 trong Codeigniter

Phan Nhật Chánh

Chánh14 tháng 04, 2020

2 min read
·
views
·
likes

Trang báo lỗi 404 sẽ xuất hiện khi người dùng đi tới các liên kết bị hỏng, đã bị xóa. Vậy làm thế nào để tạo trang error 404 trong Codeigniter mời bạn làm theo các bước dưới đây.

Routes

 • Mở tệp tin routes.php tại đường dẫn application/config/route.php
 • Sửa thành $route['404_override'] = 'Custom404';

Ở đây, Custom404 là tên của tệp trong controller.

Controller

 • Tạo một tệp Custom404.php trong đường dẫn application/controllers/ và thêm đoạn mã dưới đây:
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
 
class Custom404 extends CI_Controller {
 public function __construct() {
  parent::__construct();
  // load base_url
  $this->load->helper('url');
 }
 
 public function index(){
   $this->output->set_status_header('404'); 
  $this->load->view('error404');
  }
}

View

Tạo một tệp error404.php trong đường dẫn application/views/ và thêm nội dung thông báo lỗi 404. Ví dụ:

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <title>404 Page Not Found</title>
  <style>
  body{
   width: 99%;
   height: 100%;
   background-color: mediumturquoise;
   color: white;
   font-family: sans-serif;
  }
  div {
   position: absolute;
   width: 400px;
   height: 300px;
   z-index: 15;
   top: 45%;
   left: 50%;
   margin: -100px 0 0 -200px;
   text-align: center;
  }
  h1,h2{
   text-align: center;
  }
  h1{
   font-size: 60px;
   margin-bottom: 10px;
   border-bottom: 1px solid white;
   padding-bottom: 10px;
  }
  h2{
   margin-bottom: 40px;
  }
  a{
   margin-top:10px;
   text-decoration: none;
   padding: 10px 25px;
   background-color: ghostwhite;
   color: black;
   margin-top: 20px;
  }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div>
   <h1>404</h1>
   <h2>Page not found</h2>
   <a href='<?= base_url(); ?>' >Back to Homepage</a>
  </div>
 </body>
</html>

Kết quả

Hướng dẫn tạo trang báo lỗi 404 trong codeigniter framework

Khi bạn truy cập vào một địa chỉ không tồn tại, không có sẵn thì hệ thống sẽ hiển thị trang báo lỗi tương tự như hình trên. Chúc thành công!

0 comments
Bạn cần phảiđể tiếp tục!