Download logo HTML5, CSS3 và JavaScript ở dạng vector SVG

Download logo HTML5, CSS3 và JavaScript ở dạng vector SVG

Phan Nhật Chánh

Chánh05 tháng 08, 2021

3 min read
·
views
·
likes

Đôi khi tôi cần những biểu tượng HTML5, CSS3 và JavaScript ở định dạng vector SVG để nhúng nó vào trang web của mình. Và tôi cũng đã nhiều lần vào Google Hình ảnh để thử tìm nó! Ôi thật là mệt vì phải lựa chọn ra trong một đóng kết quả trả về. Tôi đã tạo ra bài viết nhỏ này để bạn có được logo của ba ngôn ngữ web này để có thể dễ dàng tải xuống ở định dạng SVG nó được tối ưu ở chất lượng cao nhất (vì vậy bạn có thể dễ dàng sao chép và dán nó trên trang web của mình).

Logo JavaScript dạng SVG

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 630 630"> <rect width="630" height="630" fill="#f7df1e"/> <path d="m423.2 492.19c12.69 20.72 29.2 35.95 58.4 35.95 24.53 0 40.2-12.26 40.2-29.2 0-20.3-16.1-27.49-43.1-39.3l-14.8-6.35c-42.72-18.2-71.1-41-71.1-89.2 0-44.4 33.83-78.2 86.7-78.2 37.64 0 64.7 13.1 84.2 47.4l-46.1 29.6c-10.15-18.2-21.1-25.37-38.1-25.37-17.34 0-28.33 11-28.33 25.37 0 17.76 11 24.95 36.4 35.95l14.8 6.34c50.3 21.57 78.7 43.56 78.7 93 0 53.3-41.87 82.5-98.1 82.5-54.98 0-90.5-26.2-107.88-60.54zm-209.13 5.13c9.3 16.5 17.76 30.45 38.1 30.45 19.45 0 31.72-7.61 31.72-37.2v-201.3h59.2v202.1c0 61.3-35.94 89.2-88.4 89.2-47.4 0-74.85-24.53-88.81-54.075z"/> </svg>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 630 630"> <rect width="630" height="630" fill="#f7df1e"/> <path d="m423.2 492.19c12.69 20.72 29.2 35.95 58.4 35.95 24.53 0 40.2-12.26 40.2-29.2 0-20.3-16.1-27.49-43.1-39.3l-14.8-6.35c-42.72-18.2-71.1-41-71.1-89.2 0-44.4 33.83-78.2 86.7-78.2 37.64 0 64.7 13.1 84.2 47.4l-46.1 29.6c-10.15-18.2-21.1-25.37-38.1-25.37-17.34 0-28.33 11-28.33 25.37 0 17.76 11 24.95 36.4 35.95l14.8 6.34c50.3 21.57 78.7 43.56 78.7 93 0 53.3-41.87 82.5-98.1 82.5-54.98 0-90.5-26.2-107.88-60.54zm-209.13 5.13c9.3 16.5 17.76 30.45 38.1 30.45 19.45 0 31.72-7.61 31.72-37.2v-201.3h59.2v202.1c0 61.3-35.94 89.2-88.4 89.2-47.4 0-74.85-24.53-88.81-54.075z"/> </svg>

Logo HTML5 dạng SVG

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 452 520"> <path fill="#e34f26" d="M41 460L0 0h451l-41 460-185 52" /> <path fill="#ef652a" d="M226 472l149-41 35-394H226" /> <path fill="#ecedee" d="M226 208h-75l-5-58h80V94H84l15 171h127zm0 147l-64-17-4-45h-56l7 89 117 32z"/> <path fill="#fff" d="M226 265h69l-7 73-62 17v59l115-32 16-174H226zm0-171v56h136l5-56z"/> </svg>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 452 520"> <path fill="#e34f26" d="M41 460L0 0h451l-41 460-185 52" /> <path fill="#ef652a" d="M226 472l149-41 35-394H226" /> <path fill="#ecedee" d="M226 208h-75l-5-58h80V94H84l15 171h127zm0 147l-64-17-4-45h-56l7 89 117 32z"/> <path fill="#fff" d="M226 265h69l-7 73-62 17v59l115-32 16-174H226zm0-171v56h136l5-56z"/> </svg>

Logo CSS3 dạng SVG

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 452 520"> <path fill="#0c73b8" d="M41 460L0 0h451l-41 460-185 52"/> <path fill="#30a9dc" d="M226 472l149-41 35-394H226"/> <path fill="#ecedee" d="M226 208H94l5 57h127zm0-114H84l5 56h137zm0 261l-124-33 7 60 117 32z"/> <path fill="#fff" d="M226 265h69l-7 73-62 17v59l115-32 26-288H226v56h80l-6 58h-74z"/> </svg>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 452 520"> <path fill="#0c73b8" d="M41 460L0 0h451l-41 460-185 52"/> <path fill="#30a9dc" d="M226 472l149-41 35-394H226"/> <path fill="#ecedee" d="M226 208H94l5 57h127zm0-114H84l5 56h137zm0 261l-124-33 7 60 117 32z"/> <path fill="#fff" d="M226 265h69l-7 73-62 17v59l115-32 26-288H226v56h80l-6 58h-74z"/> </svg>