Hiệu ứng di chuyển đến ID với jQuery

Đây là một đoạn mã jQuery mà tôi thường sử dụng khi tôi cần cuộn đến ID. Chỉ cần thay đổi giá trị 500 (tốc độ tính bằng mili giây) mà bạn muốn trang cuộn xuống.

Mã lệnh

jQuery
$('a[href*="#"]').on('click', function(e) {
 e.preventDefault()

 $('html, body').animate(
  {
   scrollTop: $($(this).attr('href')).offset().top,
  },
  500,
  'linear'
 )
})
© 2019-2021 Phan Nhật Chánh