Tự động tải lại trang nếu tập tin JS thay đổi

 1. Cài đặt nodejs .
 2. Cài đặt máy chủ trực tiếp bằng cách sử dụng nodejs : npm install -g live-server
 3. cd vào thư mục dự án.
 4. chạy live-server (chấp nhận tất cả các thông báo mạng)
 5. Duyệt: http://127.0.0.1:8080 và thưởng thức!

Thêm MathJax vào trang web

Chỉ cần thêm mã dưới đây trước thẻ <head>

Javascript
<script type="text/javascript">
 // SETTINGS
 window.MathJax = {
  jax: ["input/TeX", "output/SVG"],
  tex2jax: {inlineMath: [['$','$'], ['\\(','\\)']]},
  SVG: {
   linebreaks: { automatic: true },
   styles: {".MathJax_SVG_Display": {margin: "0.5rem 0", overflow: "auto"}},
   scale: 90
  }
 };
</script>

<script type="text/javascript" async
 src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.1/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_SVG">
</script>

Nút quay lại đầu trang

Để thêm nút Back to top vào trang web của bạn: Đặt mã javascript và css đây trong thẻ <head>...</head> và html trong <body>...</body>

Javascript
$(window).load(function(){
 if ($('#back-to-top').length) {
   var scrollTrigger = 100, // px
     backToTop = function () {
       var scrollTop = $(window).scrollTop();
       if (scrollTop > scrollTrigger) {
         $('#back-to-top').addClass('show');
       } else {
         $('#back-to-top').removeClass('show');
       }
     };
   backToTop();
   $(window).on('scroll', function () {
     backToTop();
   });
   $('#back-to-top').on('click', function (e) {
     e.preventDefault();
     $('html,body').animate({
       scrollTop: 0
     }, 700);
   });
 }
});
CSS
#back-to-top {
 position: fixed;
 bottom: 40px;
 right: 40px;
 z-index: 9999;
 width: 32px;
 height: 32px;
 text-align: center;
 line-height: 30px;
 background: #bbb url(../images/arrow-up.svg) no-repeat center 50%;
 color: #444;
 cursor: pointer;
 border: 0;
 border-radius: 2px;
 text-decoration: none;
 transition: opacity 0.2s ease-out;
 opacity: 0;
 border-radius: 40px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.05);
 &:hover {
  background: #e9ebec url(../images/arrow-up.svg) no-repeat center 50%;
 }
 &.show {
  opacity: 1;
 }
}
HTML
<a href="#" id="back-to-top"></a>