updated July 05, 20241 views

clip-path cho phép bạn thực hiện hình dạng phức tạp trong CSS bằng cách cắt một yếu tố của một hình cơ bản (hình tròn, hình elip, đa giác, hoặc hình chữ nhật,...), hoặc SVG.

Một ví dụ bằng SCSS sử dụng clip-path để cắt góc của một vùng chứa div. Bạn có thể dễ dàng áp dụng nó vào trong các dự án của mình.

  • Clippy một công cụ tạo clip-path bằng cách kéo thả.
  • Bạn có thể kiểm tra trình duyệt hiện tại bạn đang sử dụng có hỗ trợ cho thuộc tính clip-path hay không với công cụ Can I use clip-path ?