updated July 05, 20245 views

export default function nonAccentVietnamese(str: string) {
 str = str.toLowerCase();

 str = str.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/g, "a");
 str = str.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/g, "e");
 str = str.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g, "i");
 str = str.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ/g, "o");
 str = str.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g, "u");
 str = str.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g, "y");
 str = str.replace(/đ/g, "d");

 str = str.replace(/À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ/g, 'A')
 str = str.replace(/È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ/g, 'E')
 str = str.replace(/Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ/g, 'I')
 str = str.replace(/Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ/g, 'O')
 str = str.replace(/Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ/g, 'U')
 str = str.replace(/Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ/g, 'Y')
 str = str.replace(/Đ/g, 'D')

 str = str.replace(/\u0300|\u0301|\u0303|\u0309|\u0323/g, ""); // Huyền sắc hỏi ngã nặng
 str = str.replace(/\u02C6|\u0306|\u031B/g, ""); // Â, Ê, Ă, Ơ, Ư

 // Loại bỏ các ký tự đặc biệt
 // str = str.replace(/[^a-zA-Z0-9 \s]/g, "")

 return str;
}

console.log(nonAccentVietnamese('Phan Nhật Chánh')) // => "Phan Nhat Chanh"