non Accent Vietnamese

Chuyển đổi tiếng Việt có dấu sang không dấu.

non Accent Vietnamese
views
export default function nonAccentVietnamese(str: string) { str = str.toLowerCase(); str = str.replace(|á|||ã|â||||||ă|||||ẵ/g, "a"); str = str.replace(|é||||ê||ế|||ễ/g, "e"); str = str.replace(|í|||ĩ/g, "i"); str = str.replace(|ó|||õ|ô||||||ơ|||||ỡ/g, "o"); str = str.replace(|ú|||ũ|ư|||||ữ/g, "u"); str = str.replace(/ỳ|ý|||ỹ/g, "y"); str = str.replace(/đ/g, "d"); str = str.replace(|Á|||Ã|Â||||||Ă|||||Ẵ/g, 'A') str = str.replace(|É||||Ê|||||Ễ/g, 'E') str = str.replace(|Í|||Ĩ/g, 'I') str = str.replace(|Ó|||Õ|Ô||||||Ơ|||||Ỡ/g, 'O') str = str.replace(|Ú|||Ũ|Ư|||||Ữ/g, 'U') str = str.replace(/Ỳ|Ý|||Ỹ/g, 'Y') str = str.replace(/Đ/g, 'D') str = str.replace(/\u0300|\u0301|\u0303|\u0309|\u0323/g, ""); // Huyền sắc hỏi ngã nặng str = str.replace(/\u02C6|\u0306|\u031B/g, ""); // Â, Ê, Ă, Ơ, Ư // Loại bỏ các ký tự đặc biệt // str = str.replace(/[^a-zA-Z0-9 \s]/g, "") return str; } console.log(nonAccentVietnamese('Phan Nhật Chánh')) // => "Phan Nhat Chanh"
export default function nonAccentVietnamese(str: string) { str = str.toLowerCase(); str = str.replace(/à|á|||ã|â||||||ă|||||/g, "a"); str = str.replace(/è|é||||ê||ế|||/g, "e"); str = str.replace(/ì|í|||ĩ/g, "i"); str = str.replace(/ò|ó|||õ|ô||||||ơ|||||/g, "o"); str = str.replace(/ù|ú|||ũ|ư|||||/g, "u"); str = str.replace(/|ý|||/g, "y"); str = str.replace(/đ/g, "d"); str = str.replace(/À|Á|||Ã|Â||||||Ă|||||/g, 'A') str = str.replace(/È|É||||Ê|||||/g, 'E') str = str.replace(/Ì|Í|||Ĩ/g, 'I') str = str.replace(/Ò|Ó|||Õ|Ô||||||Ơ|||||/g, 'O') str = str.replace(/Ù|Ú|||Ũ|Ư|||||/g, 'U') str = str.replace(/|Ý|||/g, 'Y') str = str.replace(/Đ/g, 'D') str = str.replace(/\u0300|\u0301|\u0303|\u0309|\u0323/g, ""); // Huyền sắc hỏi ngã nặng str = str.replace(/\u02C6|\u0306|\u031B/g, ""); // Â, Ê, Ă, Ơ, Ư // Loại bỏ các ký tự đặc biệt // str = str.replace(/[^a-zA-Z0-9 \s]/g, "") return str; } console.log(nonAccentVietnamese('Phan Nhật Chánh')) // => "Phan Nhat Chanh"