randomRGB()

Hàm tạo chuỗi mã màu RGB ngẫu nhiên

randomRGB()

Trong một vài trường trường hợp nào đó. Nếu bạn muốn hiển thị hệ màu RGB hoặc RGBA ngẫu nhiên thì bạn có thể sử dụng đoạn code dưới đây trong dự án của bạn.

const random255 = () => Math.floor(Math.random() * 255)
 
const randomRGB = () => {
  const r = random255()
  const g = random255()
  const b = random255()
 
  return `rgb(${r}, ${g}, ${b})`
}
 
const randomRGBA = () => {
  const r = random255()
  const g = random255()
  const b = random255()
  const a = Math.random()
 
  return `rgb(${r}, ${g}, ${b}, ${a})`
}