randomRGB()

Hàm tạo chuỗi mã màu RGB ngẫu nhiên

randomRGB()
views

Bạn có thể sử dụng hàm Math.floor(Math.random() * 256)Math.floor(Math.random() * 256) để tạo ra một số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0 đến 255, và sử dụng nó để tạo ra một chuỗi mã màu RGB ngẫu nhiên như sau:

const random255 = () => Math.floor(Math.random() * 255) const randomRGB = () => { const r = random255() const g = random255() const b = random255() return `rgb(${r}, ${g}, ${b})` } const randomRGBA = () => { const r = random255() const g = random255() const b = random255() const a = Math.random() return `rgb(${r}, ${g}, ${b}, ${a})` }
const random255 = () => Math.floor(Math.random() * 255) const randomRGB = () => { const r = random255() const g = random255() const b = random255() return `rgb(${r}, ${g}, ${b})` } const randomRGBA = () => { const r = random255() const g = random255() const b = random255() const a = Math.random() return `rgb(${r}, ${g}, ${b}, ${a})` }

Bạn có thể gọi hàm này để lấy một mã màu RGB ngẫu nhiên và sử dụng nó để đổi màu cho một phần tử HTML, ví dụ:

document.body.style.backgroundColor = randomRGB() document.body.style.backgroundColor = randomRGBA()
document.body.style.backgroundColor = randomRGB() document.body.style.backgroundColor = randomRGBA()