updated July 05, 20248 views

Bạn có thể sử dụng hàm Math.floor(Math.random() * 256) để tạo ra một số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0 đến 255, và sử dụng nó để tạo ra một chuỗi mã màu RGB ngẫu nhiên như sau:

const random255 = () => Math.floor(Math.random() * 255)

const randomRGB = () => {
  const r = random255()
  const g = random255()
  const b = random255()

  return `rgb(${r}, ${g}, ${b})`
}

const randomRGBA = () => {
  const r = random255()
  const g = random255()
  const b = random255()
  const a = Math.random()

  return `rgb(${r}, ${g}, ${b}, ${a})`
}

Bạn có thể gọi hàm này để lấy một mã màu RGB ngẫu nhiên và sử dụng nó để đổi màu cho một phần tử HTML, ví dụ:

document.body.style.backgroundColor = randomRGB()
document.body.style.backgroundColor = randomRGBA()