updated July 05, 20245 views

Bạn có thể sử dụng một hook cụ thể để tải một tập tin JavaScript vào trong một component React. Hook này sẽ sử dụng để chèn một tập tin JavaScript vào trong một thẻ script, và gọi hàm JavaScript để thực hiện một hành động.

import { useEffect } from 'react'

export const useInjectScript = (src: string) =>
 useEffect(() => {
  // @ts-ignore
  if (window.__custom_injected__) return
  // @ts-ignore
  window.__custom_injected__ = true

  const script = document.createElement('script')
  script.src = src
  script.defer = true

  const onScriptError = () => script.remove()
  script.addEventListener('error', onScriptError)

  document.body.appendChild(script)
 }, [])
import { useInjectScript } from 'components/useInjectScript'

const Component = () => {
 useInjectScript('https://phannhatchanh.com/xxx/lib.js')

 return (
  <>
   <h1>Hello World</h1>
  </>
 )
}