Random()

Tạo một số ngẫu nhiên trong một phạm vi nhất định theo cách mà chúng ta mong muốn.

Random()

Trong JavaScript, ta có thể tạo các số ngẫu nhiên bằng cách sử dụng hàm Math.random(). Tuy nhiên, hàm này chỉ tạo ra các số ngẫu nhiên với dấu phẩy động trong khoảng từ 0 đến 1. Theo tôi, việc cần hiển thị một số nguyên ngẫu nhiên trong một phạm vi nhất định sẽ phổ biến hơn nhiều. Ví dụ: hiển thị một số ngẫu nhiên từ 10 đến 20 chẳn hạn. Đoạn code nhỏ gọn dưới đây sẽ cho giúp chúng ta làm điều đó!

const random = (min, max) => Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;

Cách sử dụng

// Lấy một số ngẫu nhiên trong số [10, 11, 12, 13]
random(10, 14); 
// Lấy một số ngẫu nhiên từ 1 đến 100 (bao gồm tất cả)
random(1, 101 ); 
// Lấy một số ngẫu nhiên từ -10 đến 10 (bao gồm tất cả)
random(-10, 11);